Открито е производство по ликвидация на две застрахователни дружества от държави членки на ЕС

На основание чл. 140, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 26.01.2011 г. е получила информация за откриване на производство по отношение на две застрахователни дружества, а именно:

• Процедура по ликвидация за Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. с адрес Milan, viale Nazario Sauro 14 (дружеството има право да осъществява дейност на територията на Р България при условията на „свобода на предоставяне на услуги”)

Съобщението е публикувано в официалния журнал на ЕС – OJ C22 /22.01.2011

• Процедура по доброволна ликвидация за Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA (дружеството не е уведомило за дейност на територията на Р България)

Съобщението е публикувано в официалния журнал на ЕС – OJ C22 / 22.01.2011