ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с централните депозитари на ценни книжа, както и с хармонизирането на определени аспекти при сетълмента на ценни книжа в ЕС

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за стартиралата публична консултация от страна на Европейската комисия относно евентуалните стъпки в областта на единната регулаторна рамка за централните депозитари на ценни книжа и хармонизирането на ключови аспекти относно сетълмента на ценни книжа.
По отношение на клиринга и сетълмента на ценни книжа има две важни области, при които е необходимо хармонизиране на правилата на ниво ЕС, за да се повиши сигурността на финансовите пазари в Европа. Тези две области са „Централните депозитари на ценни книжа” и „Правилата за сетълмент на ценни книжа”.
Централните депозитари на ценни книжа са инфраструктури за клиринг и сетълмент от системно значение. Те извършват услуги от решаващо значение и най-малко включват регистриране, съхранение, сетълмент и ефективна обработка на сделки с ценни книжа на финансовите пазари. Имайки предвид системното им значение, се оказа, че има голяма необходимост от подходяща регулаторна рамка за Централните депозитари. Консултацията също така търси мнението относно мерките, които могат да се предприемат в отговор на опасенията свързани с доброто функциониране на сетълмента на ценни книжа и по-точно как да се подобри сетълмент дисциплината. Друг важен въпрос засегнат в консултацията е хармонизирането на сетълмент периодите, а именно времето между сключването на сделката и сетълмента.
В тази връзка ЕК обмисля законодателно предложение относно Централните депозитари на ценни книжа и хармонизирането на определени аспекти при сетълмента на ценни книжа в ЕС. Целта на тази консултация е да събере мненията на пазарните участници, регулаторите и другите заинтересовани лица, във връзка с възможно най-правилното определяне на една такава единна регулаторна структура.
Получените отговори по тази консултация ще предоставят важни насоки на ЕК при подготвянето на официално законодателно предложение, което е предвидено да бъде прието през юни 2011 г.
Консултацията ще бъде отворена до 01 март 2011 г. за всички заинтересовани лица, а отговорите може да изпращате на адрес markt-consultation-csd@ec.europa.eu. Всички те ще бъдат публикувани на сайта на ЕК, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни. Допълнително на сайта ще бъде качено и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.
Повече информация относно инициативата на ЕК може да намерите на следния линк:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/csd_en.htm