Провеждане на втори стрес-тест за европейския застрахователен сектор

Подготвя се провеждането на втори стрес-тест за европейския застрахователен сектор по искане на Европейския икономически и финансов комитет (EFC), който ще се проведе от Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). EIOPA е създаден в резултат на реформите, извършени в структурата на надзор на финансовия сектор в Европейския съюз. Той е част от Европейската система на финансовите надзорни органи, състояща се от три европейски надзорни органи (ESAs) и от Европейския съвет за системен риск (ESRB).
Тестът ще бъде извършен със сътрудничеството на Европейския съвет за системен риск (ESRB) и съответните национални надзорни органи, като се очаква да започне в началото на второто тримесечие на 2011 година.
Целта на стрес-теста ще бъде определяне и количествено оценяване въздействието на различни сценарии на стрес върху финансовото състояние на застрахователите в условията на неблагоприятна и тежка икономическа среда.
Тестът ще бъде насочен към европейския застрахователен сектор и ще включва най-малко 50 % от застрахователните компании във всяка страна на база брутен премиен приход. Първият стрес тест обхващаше само 30-те най-големи европейски застрахователни групи. Понастоящем EIOPA подготвя предложение за стрес-теста, включващо обхват на упражнението, рамка, и икономически сценарии, при които ще бъдат тествани финансовите позиции на застрахователите. Преди да определи окончателната рамка на стрес-теста, EIOPA ще се консултира с националните надзорни органи и асоциациите на застрахователите.