Покана за изразяване на интерес за назначаване на членове на Съвместния апелативен съвет на трите Европейски надзорни органи за сектора на финансовите услуги

В Официалния вестник на Европейския съюз бе публикувана Покана за изразяване на интерес за назначаване на членове на Съвместния апелативен съвет на трите Европейски надзорни органи на сектора на финансовите услуги (Европейски орган за ценни книжа и пазари, Европейски банков орган и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване).

Основната цел на трите Органа е да гарантират, че правилата, приложими към финансовия сектор, се прилагат по подходящ начин с оглед запазване на финансовата стабилност и осигуряване на доверие във финансовата система и достатъчна степен на защита за потребителите на финансови услуги. За да бъде постигната тази цел, освен незадължителни актове (пр. насоки или препоръки) и проекти на технически стандарти всеки Орган може при определени обстоятелства да приема и обвързващи решения, насочени към националните надзорни органи или към отделни финансови институции. Въпросните решения биха могли да бъдат обжалвани.

В тази връзка се предвижда създаването на Съвместен апелативен съвет на трите Органа, който ще се състои от шест членове и шест заместници, ползващи се с отлична репутация и имащи доказани знания и професионален опит. За членове на Апелативния съвет не могат да бъдат избирани членове на действащия състав на националните надзорни органи или на институциите на Съюза. Мандатът им е пет години, като е възможно да бъде подновен еднократно.

Всички, които проявяват интерес и желание да кандидатстват за членове или заместници в Съвместен апелативен съвет, трябва да изпратят към ЕК попълненото заявление за кандидатстване, включващо мотивационно писмо и автобиография, до 18 февруари 2011 г.

Повече информация относно поканата, включително относно критериите към кандидатите и критериите за подбор, може да намерите на следния адрес:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:017:0002:0005:BG:PDF