Съобщение за предприети от страна на КФН, Управление „Надзор на инвестиционната дейност” действия за откриване на ПАМ спрямо дружествата, които не са оповестили финансовия си отчет за дейността си за трето тримесечие на 2010 г.

В резултат на извършена проверка за спазването на чл. 31, ал. 1, предложение второ, във връзка с т. 2 и чл. 40, предложение второ, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) спрямо дружествата, които не са изпълнили задължението си за оповестяване на тримесечния финансов отчет за дейността си за трето тримесечие на 2010 г. пред обществеността по надлежния ред са предприети действия за откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както действия за ангажиране на административнонаказателна отговорност.
Принудителните административни мерки са два вида:
1. за дружества, които са сключили договори с информационна агенция или друга медия, да представят финансовия отчет за трето тримесечие на 2010 г. на обществеността в определен достатъчен срок;
2. за дружества, които до момента не са сключили договори с информационна агенция или друга медия, да бъдат задължени да сключат такъв и чрез съответната информационна агенция да представят пред обществеността финансовия отчет за трето тримесечие на 2010 г. в определен достатъчен срок.