Съобщение относно образец на Отчет за капиталовата адекватност и ликвидността (ОКАЛ) и приложените към него справки №№ 1-5, представяни в КФН от инвестиционните посредници

Уведомяваме инвестиционните посредници (ИП), че във връзка с обнародвана в ДВ бр. 108 от 30.12.2010 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 35), в сила от 3 януари 2011 г., Заместник – председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” със Заповед № 19 от 27.01.2011 г. одобри промени в образци на ОКАЛ и справки №№ 1-5, представяни от ИП на основание чл. 144, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 35.
Съгласно цитираните разпоредби, ИП следва да представят ОКАЛ и справки по утвърдените образци.
Формите на утвърдените образци може да намерите в Раздел „Административни документи”, Рубрика „Форми и образци на документи”, "Капиталов пазар" – стр. 4, "Отчет за капиталовата адекватност и ликвидността (ОКАЛ) на инвестиционните посредници, справки от № 1 до № 5", „ОКАЛ на инвестиционните посредници и допълнителни справки към него”.