Списък на лицата, издържали успешно изпита за застрахователен брокер, проведен на 16 януари 2010 г.

Успешно издържали изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец, проведен на 16 януари 2010 г. са следните лица:

1. МЕТОДИ АТАНАСОВ МЕТОДИЕВ
2. ПЕРСИЯН ЗАХАРИЕВ ПЕНЕВ
3. СВЕТЛА КОНСТАНТИНОВА КОСТОВА
4. ДИМИТРИЯ СТЕФАНОВА ПАНДЪРСКА
5. АНГЕЛ РОСЕНОВ АНГЕЛОВ
6. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
7. БИЛЯНА ИВАЛИНОВА ЛЕНКОВА
8. ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАЛИНОВ
9. ВАСИМИР ИВАНОВ РАДУЛОВ
10. МАРИЯ ИВАНОВА КАРАИЛИЕВА
11. ПЕТЯ АНГЕЛОВА ТЕРЗИЕВА
12. АЛЕКСАНДЪР МИХНЕВ ТОДОРОВ
13. НЕДЯЛКА РАДЕВА МИХНЕВА
14. ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ
15. ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ЮРУКОВА
16. ИЛКА АНГЕЛОВА ТОМОВА
17. ЕЛЕНА АТАНАСОВА МЕТОДИЕВА
18. СИЛВИЯ ВЕЛИКОВА ХРИСТОВА
19. ТАТЯНА ЯНКОВА ПАСКАЛЕВА
20. ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
21. АРМЕН БЕДРОС АГОПЯН
22. РУМЯНА ИЛИЕВА БОНЧЕВА
23. ПАВЛИНА РУМЕНОВА ЗЛАТЕВА- БУНДОВА
24. СТОЙЧО ЦОНДОВ СТОЙЧЕВ

Решения от заседание на КФН на 27 януари 2010 г.

На свое заседание от 27  януари 2010 г. КФН взе следното решение:
1. Управляващото дружество „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София, може да започне да предлага на територията на Република България дялове на подфондовете: Подфонд –„(ЛФ) Акции – Фонд турски акции” и Подфонд „(ЛФ) Фонд специална цел стокови инвестиции макс 30” на договорен фонд „(ЛФ)”, управляван от „Юробанк И Еф Джи Фонд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А.
2. Прекратява производството по потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции на „Лев Инвест” АДСИЦ по тяхно искане.
3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Станислава Керелска.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 28.12.2007 г. до 30.12.2009 г.

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на
-10,52 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 28.12.2007 г. до 30.12.2009 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -12,09 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е -7,52 на сто, а за ППФ съответно е -9,09 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.
Пълният текст на решения № 36-УПФ и № 37-ППФ  от 26.01.2010 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
Следва да се има предвид, че при определяне на минимална доходност за посочения двугодишен период значително влияние оказва постигнатата през 2008 г. в резултат на действието на финансовата криза отрицателна доходност при управлението на активите на пенсионните фондове. От началото на 2009 г. обаче е преодоляна тенденцията на спад в доходността и всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване отчитат положителна доходност при управлението на активите за 2009 г. Средната годишна претеглена доходност (немодифицирана) за 2009 г. на универсалните пенсионни фондове е 7,91 на сто, на професионалните фондове е 7,85 на сто и на доброволните фондове е 7,60 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2009 г. може да намерите тук.

Трима застрахователни брокери са вписани в регистъра

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които вписа „АСПРО БРОКЕР” ЕООД, София, „ДЖИ ПИ ЕЙ ГРУП” АД и „КЮ БИ АЙ ГРУП” ЕООД, Варна, в регистъра на застрахователните брокери.
Решенията 21, 22 и 33 може да намерите в раздел „ Административни документи”.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-ноември 2009 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 1 285 722 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 196 748 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 1,5 % в общото застраховане и спад от 18,5 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 4,2 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (42,9 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (27,4 %) или общо 70,3 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, премийният приход по които възлиза на 248 844 хил. лв., или 19,4 % от общия премиен приход.
По застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Пожар и природни бедствия” се отчита най-голямо увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2008 г. – съответно с 52 616 хил. лв. и с 23 047 хил. лв.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец ноември 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 146 760 хил. лв. и формират 74,6 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,9 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 9 604 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Женитбена и детска застраховка” – 11 %, и по „Допълнителна застраховка” – 10,2 %.

Реализираният за периода  януари-ноември 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 35 366 хил. лв., с което се отчита ръст от 29,9 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 34,7 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 23,0 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Болнична медицинска помощ” – от 62,9 % и „Извън болнична медицинска помощ” – от 62,1 %.

Отписва се емисия ценни книжа, издадена от „Доверие Обединен холдинг ” АД, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" отписа от водения от КФН регистър емисия ценни книжа в размер на 1 360 000 евро броя безналични свободнопрехвърляеми облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, издадена от „Доверие Обединен холдинг ” АД.

Решение №31 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Одобрено е изменение и допълнение в Правилника на „Българска фондова борса – София” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение за извършване на изменение и допълнение в Правилника на „Българска фондова борса – София” АД, с  което са приети  изменения и допълнения на част V „Правила за надзор на търговията” и на част VІ „Правила за управление на риска”. Въпросните изменения са приети с решение на съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД от 10.12.2009 г. Промените са във връзка с избягване на дублиране на задълженията на инвестиционните посредници, предвидени в правилника на БФБ и в нормативни актове.

Решение 23 може да намерите в раздел "Административни документи".

Решениe от заседание на КФН на 21 януари 2010 г.

На свое заседание от 21 януари 2010 г. КФН взе следното решение:

1. Одобрява търгово предложение от „Рекорд Кар Холдинг” АД, гр. Пловдив за закупуване чрез инвестиционен посредник „София интернешънъл секюритиз” АД, гр. София на акции на „Балканкар – Рекорд” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 9,32 лв.

Решения от заседание на КФН на 20 януари 2010 г.

На свое заседание от 20  януари 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана на „Джи Ен Джи асетс” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД, гр. София, на акции на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Наложи временна забрана на „Лев Корпорация” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фактори” АД, гр. София на акции на „Лев Инвест” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.

Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена, получи разрешение да придобие косвено над 10 % от капитала ПОД „Алианц България” АД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде разрешение на Алианц Холдинг Айнс ГмбХ, Виена за придобиване чрез свързани лица на акционерно участие в капитала на ПОД „Алианц България” АД, надхвърлящо 10 на сто.

Пълния текст на решение № 15–ПОД/14.01.2010 г. може да намерите в раздел "Административни документи": „Решения”.