КФН проведе полудневно обучение за студенти – специалност „Счетоводство и контрол” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на 27 ноември 2013 г.

Лекторите, експерти от комисията, бяха изготвили презентации, съобразени с магистърската програма. На студентите бяха обяснени регулационната и надзорна функция на КФН над финансовите институции и пазарните участници, видовете надзор, най-честите нарушения в областта на небанковия финансов сектор и бяха представени резултати от надзорната и контролна дейност на КФН. Засегнати бяха и специфичните дейности, чрез които Управление „Застрахователен надзор” регулира пазара, а също така и взаимодействието на КФН с европейските надзорни органи.

Държавен инспектор от КФН изнесе презентация на тема: „Предварителен контрол в публичния сектор”, като обясни системите за финансово управление и контрол, както и инструкцията за изграждането им в Комисията за финансов надзор.  

Обучението завърши с представяне на сайта www.tvoitefinansi.bg, иницииран от КФН, който е насочен към потребителите на финансови услуги и към финансовото обучение преди всичко на младите хора.

Комисията за финансов надзор проведе обучение за студенти от СУ „Св. Климент Охридски”

На 27 ноември 2013 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) се осъществи образователна програма за студентите по специалност „Счетоводство и контрол” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Лекторите, експерти от комисията, бяха изготвили презентации, съобразени с магистърската програма. На студентите бяха обяснени регулационната и надзорна функция на КФН над финансовите институции и пазарните участници, видовете надзор, най-честите нарушения в областта на небанковия финансов сектор и бяха представени резултати от надзорната и контролна дейност на КФН. Засегнати бяха и специфичните дейности, чрез които Управление „Застрахователен надзор” регулира пазара, а също така и взаимодействието на КФН с европейските надзорни органи.

Държавен инспектор от КФН изнесе презентация на тема: „Предварителен контрол в публичния сектор”, като обясни системите за финансово управление и контрол, както и инструкцията за изграждането им в Комисията за финансов надзор.  

Обучението завърши с представяне на сайта www.tvoitefinansi.bg, иницииран от КФН, който е насочен към потребителите на финансови услуги и към финансовото обучение преди всичко на младите хора. В него има публикувана практическа информация за небанковите продукти и услуги, както и тестове за проверка нивото на компетентност в тази сфера. Студентите се запознаха с ползата от сайта, който служи като наръчник в света на застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите.

Това беше една от поредните образователни инициативи, които се реализират от КФН във връзка с изпълнението на един от основните й приоритети – защита на потребителите на финансови услуги. Стремежът на КФН, като отговорна обществена институция, е максимално да подпомага потребителите в опознаване на финансовите услуги и да повишава тяхната култура в небанковата финансова сфера.   

 

Списък на лицата, допуснати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Комисията за финансов надзор ще проведе изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер на 15 декември 2013 г. и на 11,18 и 25 януари 2014 г. Той ще включва един базов и три специализирани модула, както следва:

            а) базов модул – на 15 декември 2013 г.;

            б) първи специализиран модул „Животозастраховане” – на 11 януари 2014 г.;

            в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – на 18 януари 2014 г.;

            г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” – на 25 януари 2014 г.     

            След разглеждане на документите на кандидатите до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер са допуснати следните лица:

 1. Кремена Патева;
 2. Антон Бранков;
 3. Ангелина Пиронска;
 4. Евгения Маринова;
 5. Траян Трифонов;
 6. Ангел Благоев;
 7. Александър Владов;
 8. Драгомир Гочев;
 9. Поля Николова;
 10. Албена Лилова;
 11. Борис Петрунов;
 12. Тодор Данаилов.

Заличени са шест застрахователни брокери

На основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), заместник-председателят, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”, заличи изброените по-долу застрахователни брокери от регистъра, воден от Комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН:

 • С Решение № 852 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „Балканско Застрахователно посредничество” АД;
 • С Решение № 855 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „ЗБ Универсал” ЕООД;
 • С Решение №  856 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „Севар” ЕООД;
 • С Решение № 853 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „Жеда Брокерс” ООД;
 • С Решение №  857 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „Фис” ЕАД;
 • С Решение № 854 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „ЗБ Модерна Инс” ООД.

Решения от заседание на КФН от 27 ноември 2013 г.

На свое заседание от 27 ноември 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Допуска Мартин Станишев до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Отказва да допусне Росен Банчев, Драгомир Кичуков, Васил Генков и Мирчо Стоянов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Отказва да допусне Росен Банчев до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер.

Списъците на всички допуснати кандидати до изпитите се намира в раздел „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност” – http://www.fsc.bg/30-noemvri-i-1-dekemvri-2013-bg-895.

2. Одобри промени в устава на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ. 

3. Приема бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2014 г.

4. Издава разрешение за доброволно прекратяване на „ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД. Отнема лицензията за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД.

5. Отказва да допусне Росен Цеков до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер. Кандидатът не е представил изисканите допълнителни документи за удостоверяване на професионалния опит.

6. Отказва да допусне Бойко Кочев до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер. Кандидатът не е представил изисканите допълнителни документи за удостоверяване на професионалния опит.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2013 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През третото тримесечие на 2013 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 65 495 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 58 657 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2013 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 140 712 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2013 г. са общо 140 738. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 291 754 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2013 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Данни за (пре) застрахователния пазар към края на месец септември 2013 г.

През деветмесечието на 2013 г. застрахователна дейност са извършвали 43 застрахователя със седалище в Р. България – 27 по общо застраховане и 16 по животозастраховане.

Презастрахователна дейност са извършвали три общозастрахователни дружества, три животозастрахователни дружества и един презастраховател по общо застраховане.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Р. България за периода януари-септември 2013 г., възлиза на 1 225 767 хил. лв., с което се отчита ръст от 7,8 % на годишна база, при спад от 0,3 %, изчислен в края на септември 2012 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане към края на деветмесечието на 2013 г., възлиза на 1 005 354 хил. лв., като се отчита ръст от 5,1 % на годишна база, при спад от 0,9 %, изчислен в края на септември 2012 г.

На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 69,6 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 17,8 %.

Записаният по застраховка „Заболяване” премиен приход нараства от 230 хил. лв. към края на септември 2012 г. на 27 941 хил. лв. към края на деветмесечието на 2013 г. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на десет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД. Към края на септември 2013 г. шестнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ЗОК България Здраве” ЗАД (18,3 %), „ОЗОФ Доверие ЗАД” (17,5 %),  „Дженерали Застраховане” АД (13,7 %) и „Евроинс Здравно Осигуряване ЗЕАД” ЕАД (12,3 %).

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края деветмесечието на  2013 г., възлиза на 220 413 хил. лв., с което се отчита ръст от 22,3 % на годишна база, при ръст от 3 %, изчислен в края на септември 2012 г. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента –75 %. На годишна база премиите по вида застраховка нарастват с 23,7 %, което е резултат от увеличението обема на прихода по застраховка за пенсия или рента.

Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в структурата на портфейла на животозастрахователите в края на септември 2013 г., като премиите по нея нарастват с 10 % на годишна база.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 464 838 хил. лв., като отчитат увеличение от 4,5 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 78 906 хил. лв., с което се отчита увеличение от 14,5 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 6,6 % на годишна база и възлиза на 3 136 294 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 6,7 % на годишна база и достига 1 976 445  хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 6,3 % и достига 1 159 849 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите отчита ръст от 4,4 % на годишна база и достига 931 352 хил. лв., в т.ч. 601 112 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 330 240 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 2,3 % на годишна база и достига 1 490 452 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.09.2013 г., нараства с 13,8 % на годишна база и достига 788 610 хил. лв.

В края на септември 2013 г. дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 37 037 хил. лв., при 42 171 хил. лв. към края на септември 2012 г. Финансовият резултат към 30.09.2013 г. възлиза на 41 048 хил. лв. при 51 365 хил. лв. за същия период на 2012 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на септември 2013 г. е 15 959 хил. лв. при 10 783 хил. лв. за същия период на 2012 г., а финансовият резултат е 5 834 хил. лв. при 27 129 хил. лв. към края на септември 2012 г.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 062 723 хил. лв., като 7 493 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 5 150 хил. лв. от животозастрахователите и 1 050 080 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 42,2 % и 34,2 %.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и презастрахователя са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

В КФН е получена информация относно прехвърляне на застрахователен портфейл от Guildhall Insurance Company Limited на Unionamerica Insurance Company Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 06.11.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно издадено разрешение от Върховния съд на Великобритания за прехвърляне на застрахователен портфейл от Guildhall Insurance Company Limited на Unionamerica Insurance Company Limited. Решението е влязло в сила на 31 октомври 2013 г.

През юли тази година Комисията за финансов надзор уведоми всички заинтересовани лица за намерението на Guildhall Insurance Company Limited да прехвърли застрахователния си портфейл на Unionamerica Insurance Company Limited.

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН от 20 ноември 2013 г.

На свое заседание от 20 ноември 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Отхвърли твърденията в подадения сигнал от г-н Юрий Тодоров – председател на Управителния съвет на Асоциацията за застрахователна сигурност за извършени незаконосъобразни действия и допуснати бездействия от страна на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

2. Допуска Цвета Караиванова до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Прекратява административното производство за допускане до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер на Владимир Недев, поради подаването на заявлението след изтичане на законоустановения срок – 30.09.2013 г.

4. Поправи очевидната фактическа грешка, допусната в Решение № 846 – ИК от 13.11.2013 г.  В резултат на поправката текстът „13.11.2012 г.” след номера на Решението да се чете „13.11.2013 г.”.

 

Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант

Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:

В срок до 29.11.2013 г. кандидатите, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант, следва да внесат такса за изпит в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.), на касата на КФН или по сметка, IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 30 ноември 2013 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33, гр. София.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 1 декември 2013 г. от 9:00 часа в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), гр. София, ж. к. Овча Купел, ул.”Гусла” № 1, зала № 101 – АУЛА.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:30 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.

При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

 • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
 • документ за самоличност;
 • моливи HB или 2B;
 • гума за изтриване на молив.

При поискване, на място ще бъдат предоставяни необходимите нормативни актове.

На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition. Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.