Данни за (пре) застрахователния пазар към края на месец септември 2013 г.

През деветмесечието на 2013 г. застрахователна дейност са извършвали 43 застрахователя със седалище в Р. България – 27 по общо застраховане и 16 по животозастраховане.

Презастрахователна дейност са извършвали три общозастрахователни дружества, три животозастрахователни дружества и един презастраховател по общо застраховане.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Р. България за периода януари-септември 2013 г., възлиза на 1 225 767 хил. лв., с което се отчита ръст от 7,8 % на годишна база, при спад от 0,3 %, изчислен в края на септември 2012 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане към края на деветмесечието на 2013 г., възлиза на 1 005 354 хил. лв., като се отчита ръст от 5,1 % на годишна база, при спад от 0,9 %, изчислен в края на септември 2012 г.

На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 69,6 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 17,8 %.

Записаният по застраховка „Заболяване” премиен приход нараства от 230 хил. лв. към края на септември 2012 г. на 27 941 хил. лв. към края на деветмесечието на 2013 г. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на десет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД. Към края на септември 2013 г. шестнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ЗОК България Здраве” ЗАД (18,3 %), „ОЗОФ Доверие ЗАД” (17,5 %),  „Дженерали Застраховане” АД (13,7 %) и „Евроинс Здравно Осигуряване ЗЕАД” ЕАД (12,3 %).

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края деветмесечието на  2013 г., възлиза на 220 413 хил. лв., с което се отчита ръст от 22,3 % на годишна база, при ръст от 3 %, изчислен в края на септември 2012 г. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента –75 %. На годишна база премиите по вида застраховка нарастват с 23,7 %, което е резултат от увеличението обема на прихода по застраховка за пенсия или рента.

Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в структурата на портфейла на животозастрахователите в края на септември 2013 г., като премиите по нея нарастват с 10 % на годишна база.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 464 838 хил. лв., като отчитат увеличение от 4,5 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 78 906 хил. лв., с което се отчита увеличение от 14,5 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 6,6 % на годишна база и възлиза на 3 136 294 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 6,7 % на годишна база и достига 1 976 445  хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 6,3 % и достига 1 159 849 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите отчита ръст от 4,4 % на годишна база и достига 931 352 хил. лв., в т.ч. 601 112 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 330 240 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 2,3 % на годишна база и достига 1 490 452 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.09.2013 г., нараства с 13,8 % на годишна база и достига 788 610 хил. лв.

В края на септември 2013 г. дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 37 037 хил. лв., при 42 171 хил. лв. към края на септември 2012 г. Финансовият резултат към 30.09.2013 г. възлиза на 41 048 хил. лв. при 51 365 хил. лв. за същия период на 2012 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на септември 2013 г. е 15 959 хил. лв. при 10 783 хил. лв. за същия период на 2012 г., а финансовият резултат е 5 834 хил. лв. при 27 129 хил. лв. към края на септември 2012 г.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 062 723 хил. лв., като 7 493 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 5 150 хил. лв. от животозастрахователите и 1 050 080 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 42,2 % и 34,2 %.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и презастрахователя са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.