Решения от заседание на КФН от 27 ноември 2013 г.

На свое заседание от 27 ноември 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Допуска Мартин Станишев до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Отказва да допусне Росен Банчев, Драгомир Кичуков, Васил Генков и Мирчо Стоянов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Отказва да допусне Росен Банчев до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер.

Списъците на всички допуснати кандидати до изпитите се намира в раздел „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност” – http://www.fsc.bg/30-noemvri-i-1-dekemvri-2013-bg-895.

2. Одобри промени в устава на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ. 

3. Приема бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2014 г.

4. Издава разрешение за доброволно прекратяване на „ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД. Отнема лицензията за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД.

5. Отказва да допусне Росен Цеков до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер. Кандидатът не е представил изисканите допълнителни документи за удостоверяване на професионалния опит.

6. Отказва да допусне Бойко Кочев до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер. Кандидатът не е представил изисканите допълнителни документи за удостоверяване на професионалния опит.