Констатирани нарушения при проверките относно сключването на застраховка „Гражданска отговорност”

По време на проверките, които Комисията за финансов надзор извършва на застрахователи и застрахователни посредници за дейността им по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, са установени случаи на незаконосъобразна практика по сключване на застрахователни полици с дата, предхождаща датата на сключване на застраховката. (Ако полицата е сключена на 30.12.2010 г., не би трябвало да се поставя предходна дата, например 23.12.2010 г.) Такива действия са неправомерни и ще бъдат предприети съответните мерки, предвидени в Кодекса за застраховането.
Уведомяваме потребителите на застрахователни услуги, че при констатиране на подобна практика могат да се обърнат към Комисията за финансов надзор на адрес: 1303 София, ул. Шар планина 33, централа: 02 94 04 999, пресцентър: 02 94 04 582
факс: 02 829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg, или: delovodstvo@fsc.bg.
Също така е необходимо да се има предвид, че предлагането на каквито и да е бонуси извън тези, предвидени в тарифите на застрахователите, противоречи на закона. Уведомяваме, че действащите тарифи на всички застрахователи, предлагащи застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите можете да се информирате от Интернет страницата на Комисията за финансов надзор, в рубрика „За потребителя” – „Полезно”.
Комисията за финансов надзор продължава всекидневно да извършва  проверки по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Открито е производство по ликвидация на италианското застрахователно дружество – Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni

На основание чл. 140, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 27.12.2010 г. е получила информация за откриване на производство по ликвидация по отношение на застрахователно дружество от Италия:

Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. с адрес Milan, viale Nazario Sauro 14 (дружеството има право да осъществява дейност на територията на Р България при условията на „свобода на предоставяне на услуги”)

Датата на влизане в сила на решението е 6 Декември 2010 г.

Назначеният синдик е:

Mr. Angelo Cremonese с адрес , Viale Nazario Sauro, 14 – 20124 MILANO

Институцията, която осъществява надзор върху производството е the Ministry of Economic Development.

Решението е публикувано в бюлетина на ISVAP.

Решения от заседание на КФН от 22 декември 2010 г.

На свое заседание от 22 декември 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от „Българска банка за развитие” АД, гр. София. Емисията е в размер на 20 000 000 евро, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, корпоративни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент 5 % на годишна база, с лихвени плащания на всеки три месеца и срок на облигационния заем 5 години, считано от 15.05.2010 г. с падеж 15.05.2015 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър и вписва „Българска банка за развитие” АД, гр. София, като емитент.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 146 250 броя обикновени акции с номиналнаи емисионна стойност 10  лева всяка. Емисията е издадена в резултат от увеличаване на капитала на дружеството от 11 700 000 лева на 13 162 500 лева.

„СОНЕРС ГРУП” ЕООД, гр. Бургас, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява „СОНЕРС ГРУП” ЕООД, гр. Бургас, да бъде вписано в регистъра на застрахователните брокери.
Решение № 812 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

„Финанс консултинг” АД придобива 100 % от капитала на „Застрахователно дружество КД Живот” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобри прякото придобиване на акционерно участие в размер на 100 % от капитала на „Застрахователно дружество КД Живот” АД от „Финанс консултинг” АД. „Застрахователно дружество КД Живот” АД (ЗД „КД Живот” АД) е с капитал 7 000 000 лева, разпределен в 70 000 безналични, обикновени, поименни акции, с право на глас с номинална стойност от 100 лева всяка.
Решение № 811 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2010 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор",  издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2010 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Решение № 819-ПОД от 16.12.2010 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, "Форми и образци на документи".

ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

Комисията за финансов надзор желае да Ви информира за стартиралата публична консултация от страна на Европейската комисия относно функциите на депозитар при предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и възнагражденията на техните мениджъри.

Тъй като изискванията към депозитарите при ПКИПЦК са значим елемент за постигане на високо ниво на защита на инвеститорите в нормативната рамка, уреждаща ПКИПЦК, ЕК има намерение да представи през следващата година ново предложение за подобряване на регулацията им и да внесе нови изисквания относно възнагражденията на мениджърите.

Функциите на депозитарите са основно две – да съхраняват активите на ПКИПЦК и да осъществяват определени надзорни функции. Загубите, нанесени на инвеститорите в ПКИПЦК след случая Madoff и банкрута на Lehman Brothers, разкриха някои разлики в интерпретацията на тези две функции. Като резултат бяха повдигнати няколко въпроса относно това дали рамката, регулираща ПКИПЦК, има нужда от по-силна хармонизация, за да осигури еднакви условия за постигане на защита на инвеститорите във всички държави членки.

Освен това финансовата криза извади наяве факта, че политиките за възнаграждения и допълнителни бонуси, използвани от повечето финансови институции, са изострили допълнително глобалния финансов крах. Основната причина за това е, че самите политики бяха обвързани с краткосрочните финансови резултати, което се превърна в стимул за прекомерно поемане на допълнителни рискове и последващо увеличение на системния риск. В тази връзка и като резултат от ангажиментите, поети на ниво Г 20, ЕС предприе координирани стъпки във всички сектори на финансовите услуги за въвеждане на нормативни изисквания, регулиращи политиките на възнаграждения (напр. Директивата за капиталовите изисквания; Директивата за лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции; мерките от ниво 2 за прилагане на Директива Платежоспособност II).

Тази консултация представлява следващата стъпка на ЕК в тази насока. Нейната цел е допълнително да събере мнения и доказателства относно евентуалните промени и резултати, които ще настъпят при всяка една опция за регулиране на тези две области. Разглежданите въпроси са с широк обсег – те ще окажат влияние върху инвеститорите, депозитарите, одиторите, мениджърите и регулаторите. Изводите от тази консултация ще послужат на ЕК като основа за прегледа през 2011 г. на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

Консултацията ще бъде отворена до 31 януари 2011 г. за всички заинтересовани лица, а отговорите може да изпращате на адрес: markt-depository-consultation@ec.europa.eu. Всички отговори ще бъдат публикувани на сайта на ГД „Вътрешен пазар и услуги”, освен ако авторът им не пожелае да останат поверителни. Допълнително на сайта ще бъде качено и обобщение на събраните отговори на настоящото допитване.

Повече информация относно инициативата на ЕК може да намерите на следния адрес:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/ucits_en.htm

Проведе се конференция на тема „Сигурност и превенции срещу застрахователните измами“

На 13 декември 2010 г. се проведе конференция на тема „Сигурност и превенции срещу застрахователните измами“, организирана от Комисията за финансов надзор (КФН), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), която предизвика голям интерес. Тя беше открита от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, който се изказа, че са необходими законодателни промени с  цел превенция срещу застрахователните измами. „В края на януари ще бъде внесено предложение в парламента да не се слагат стикери на превозните средства, за да не се вижда към коя компания са застраховани”, каза той.

 Председателят на КФН Стоян Мавродиев в приветственото си слово акцентира върху факта, че всяка организация има различни лостове, с които може да се бори срещу измамите – КФН със законодателни инициативи, криминална полиция  – с разкриваемостта, КАТ  – с контрола по пътищата, застрахователите  – с възприемането на практики, които да блокират извършването на измамите. „И именно затова сме се събрали днес, представители на различни институции, да обменим информация и да начертаем основните насоки за борбата със застрахователните измами, които да обобщим  в няколко цели и препоръки, които реално да се изпълнят в краткосрочен план”, обобщи г-н Мавродиев.

Проведе се конференция на тема „Сигурност и превенции срещу застрахователните измами“

img5. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.На 13 декември 2010 г. се проведе конференция на тема „Сигурност и превенции срещу застрахователните измами“, организирана от Комисията за финансов надзор (КФН), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), която предизвика голям интерес. Тя беше открита от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, който се изказа, че са необходими законодателни промени с  цел превенция срещу застрахователните измами. „В края на януари ще бъде внесено предложение в парламента да не се слагат стикери на превозните средства, за да не се вижда към коя компания са застраховани”, каза той.
 Председателят на КФН Стоян Мавродиев в приветственото си слово акцентира върху факта, че всяка организация има различни лостове, с които може да се бори срещу измамите – КФН със законодателни инициативи, криминална полиция  – с разкриваемостта, КАТ  – с контрола по пътищата, застрахователите  – с възприемането на практики, които да блокират извършването на измамите. „И именно затова сме се събрали днес, представители на различни институции, да обменим информация и да начертаем основните насоки за борбата със застрахователните измами, които да обобщим  в няколко цели и препоръки, които реално да се изпълнят в краткосрочен план”, обобщи г-н Мавродиев. 
 В рамките на форума комисар Алекси Стратиев, заместник-директор на ГД ”Охранителна полиция”, направи презентация на предприеманите от пътна полиция действия за предотвратяване на застрахователните измами. Той посочи, че за втора поредна година в страната ни е регистриран спад на броя на пътно-транспортните произшествия, което означава по-малко щети както за гражданите, така и за застрахователите. „Между 100 и 160 човека по-малко са загинали по пътищата на България за последните две години. Броят на загиналите е равен на регистрираните жертви през 1966 г., когато автомобилите в страната са били около 400 000. За сравнение, към момента регистрираните в България моторни превозни средства са 3 300 000”, обяви комисар Стратиев. Той бе категоричен, че всички институции, ангажирани с проблема, трябва да се включат при реализирането на превантивни кампании.
Инспектор Христо Гатев от криминална полиция се спря на механизмите за противодействие срещу застрахователните измами. Интерес предизвика темата на Тодор Тодоров от института по психология към МВР, който разкри психологическите особености на извършителите на застрахователни измами.
Всички лектори се обединиха под мотото, че застрахователните измами не ощетяват само един бранш, а цялото общество. „Измамите вдигат цените на застраховките и тези плащания се прехвърлят към потребителите”, каза в своята презентация Цветанка Крумова, изпълнителен директор на ЗАД „Армеец”. Според нея са необходими законодателни промени, които да доведат до по-тежки наказания за извършителите на застрахователните измами.
Всяка една от участващите в конференцията организации направи своите предложения, които целят ограничаване на извършването на застрахователните измами. От Асоциация на българските застрахователи предложенията бяха във връзка с необходимостта от отпадане на маркирането на моторни превозни средства при сключване на застраховка „Каско на МПС”. Те предложиха и да се публикува в сайта на МВР информация за автомобилите, които са участвали в тежки ПТП, а също така и броя на пострадалите при катастрофата.
Юрий Тодоров, председател на Асоциация за застрахователна сигурност подробно разгледа необходимостта от създаването на  информационна система „Застрахователна история и оценка на риска”. Системата ще съдържа така наречените „черни списъци” на лица, МПС-та и обстоятелства, при които е установен опит за неправомерно получаване на обезщетение, или предоставяне на фалшиви документи,  съзнателно укриване на данни с цел навреждане на икономическите интереси на застрахователя. По този начин застрахователите, които ще се включат в системата, ще дават своята информация за измами, както и ще могат да ползват аналогичната от своите колеги.
Накрая Борислав Богоев обобщи всички предложения, които възникнаха по време на конференцията в четири групи:
1. Промяна в законодателството. В тази връзка той обеща за координира работна група с представители от КФН, МВР и АБЗ, която да изготви конкретни тестове, които да бъдат включени в законодателната програма на Комисията за финансов надзор.
2. Усъвършенстване и създаване на нови информационни системи с цел предотвратяване на застрахователните измами, както и за разкриването им.
3. По добра комуникация между институциите. Г-н Богоев пое ангажимент да бъде инициатор за подписването на един меморандум за сътрудничество между МВР, КФН и АБЗ.
4. Изграждане на информационна кампания с цел превенция срещу застрахователните измами.

В рамките на  конференцията беше подписан протокол между трите институции МВР, КФН и ГФ във връзка със субсидията от ГФ към МВР в размер на 1 177 558 лв., предназначени за закупуване на техника с цел засилване на безопасността на движението по пътищата и косвено за ограничаване на застрахователните измами. Подписи под протокола поставиха г-н Цветан Цветанов, г-н Борислав Михайлов и г-н Стоян Мавродиев.
Подробна информация за конференцията – програмата, теми, лектори и конкретните предложения за борбата със застрахователните измами от различните институции са публикувани на страницата на КФН, в раздел „Събития”.

Данни за застрахователния пазар към края на месец октомври 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец октомври 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.
За периода януари-октомври 2010 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 1 082 321 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 195 094 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 5,9 % в общото застраховане и ръст от 10,0 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 3,8 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (38,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (33,0 %) или общо 71,4 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 18,8 % от общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Обща гражданска отговорност”, „Летателни апарати”, „Гаранции”, „Релсови превозни средства”, „Помощ при пътуване” и „Правни разноски”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец октомври 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 150 195 хил. лв. и формират 77,0 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,3 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 8 418 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховка „Живот” и рента, по „Допълнителна застраховка” и по „Постоянна здравна застраховка”.
Към края на месец октомври 2010 г. дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират брутен премиен приход от 34 554 хил. лв., с което се отчита ръст от 5,0 % на годишна база. 
Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (32,2 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (21,7 %).
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.10.2010 г. възлиза на 197 790.