Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.10.2022 г. до 30.11.2022 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 48 (четиридесет и осем) застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През отчетния период в КФН са получени 2 (две) уведомления относно намерението на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 2 (две) уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на застрахователни дружества със седалище на територията на държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез клон). Към края на м. ноември 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 420 (четиристотин и двадесет) дружества.

За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 16 (шестнадесет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 12 (дванадесет) уведомления относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България.  В резултат на това, към края на м. ноември 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България e 2 112 (две хиляди сто и дванадесет).

През м. октомври и м. ноември 2022 г. КФН  е изпратила 2 (две) уведомления относно намерението на местни застрахователи да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. ноември 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, е 18 (осемнадесет), а общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, е 58 (петдесет и осем).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списък с кандидатите, допуснати до изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери, който ще се проведе на 28.01.2023 г.

След проверка на всички представени заявления и документи към тях, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“, взе решение за допускане до изпит на следните кандидати:

 

Вх. № РГ-14-166-1/07.11.2022 г.

Решение № 866-ЗБ/18.11.2022 г.

допуснат 

Вх. № РГ-14-167-1/14.11.2022 г.

Решение № 867-ЗБ/18.11.2022 г.

допуснат

Вх. №РГ-14-168-1/14.11.2022 г.

Решение № 865-ЗБ/18.11.2022 г.

допуснат

Вх. № РГ-14-169-1/18.11.2022 г.

Решение № 918-ЗБ/25.11.2022 г.

допуснат

Вх. № РГ-14-170-1/24.11.2022 г.

Решение № 941-ЗБ/02.12.2022 г.

допуснат

Вх. № РГ-14-171-1/25.11.2022 г.

Решение № 940-ЗБ/02.12.2022 г.

допуснат

Вх. № РГ-14.172-1/16.12.2022 г.

Решение № 1032-ЗБ/29.12.2022 г.

допуснат

Решения от заседание на 29.12.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Николай Майстер и Наталия Амзина за изпълнителни членове на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД.

2. Одобрява непряко придобиване на квалифицирано участие на Европейската банка за възстановяване и развитие в ЗД „ЕВРОИНС“ АД, ЗД „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД и ЗД „ЕИГ РЕ“ АД чрез пряко придобиване на квалифицирано участие в капитала на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

3. Вписва „БРОКЕРС ГРУП“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Австрия, Кралство Белгия, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Дания, Република Естония, Република Ирландия, Кралство Испания, Република Италия, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Полша, Република Португалия, Република Румъния, Република Словакия, Република Словения, Унгария, Република Финландия, Република Франция, Република Хърватия, Чешка република и Кралство Швеция относно намерението на „АЛИАНТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при свобода на предоставяне на услуги на техните територии.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд.

6. Изпраща писмо до „Алфастар Венчърс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Експерти от Комисията за финансов надзор с участие в представянето на магистърска програма на ВУЗФ – „Финтех, финанси и дигитални иновации”

На 18 декември 2022 г. Висшето училище по застраховане и финанси представи иновативната си магистърската програма „Финтех, финанси и дигитални иновации“. Тя се осъществява със съдействието на Българската финтех асоциация (БФА), като е ориентирана към по-задълбочена подготовка на студентите, осигуряваща им професионални компетенции, необходими за извършването на оперативни и управленски функции и процеси в дигитализирана финансова бизнес среда.

Комисията за финансов надзор (КФН) взе активно участие в събитието, в което се включиха експертите – Петя Хантова, директор дирекция Надзор на инвестиционна дейност; Неда Мужо, началник отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ (НПДЕЦКДСИЦ); Димитър Берков, главен експерт в отдел НПДЕЦКДСИЦ; Мина Василева, младши експерт в отдел НПДЕЦКДСИЦ и Алек Косев, младши експерт в отдел НПДЕЦКДСИЦ.

Финтех ВУЗФ

 Д-р Неда Мужо изнесе презентация и акцентира върху усилията на КФН за наблюдение на финансовите иновации. Част от застъпените от нея теми бяха относно консултиране на процесите по предоставяне на електронен достъп до финансовите услуги за потребителите и бизнеса, стремежът за увеличаване на конкурентоспособността на небанковия финансов сектор чрез намаляване на бариерите за влизане на пазара, както и балансиране на установената нужда от сигурност и защита на данните.

 На студентите бе презентирана Стратегията за наблюдение на финансовите иновации (Fintech) в небанковия финансов сектор 2021-2024 г. и четирите основни приоритета, а именно: насърчаване на внедряването на цифровите технологии до 2024 г., преодоляване на раздробеността на единния цифров пазар, развитие на нормативната уредба на ЕС с цел улеснен достъп до цифровите иновации в интерес на потребителите и пазарната ефективност, създаването на европейско пространство за финансови данни и посрещане на новите предизвикателства и рискове, свързани с внедряването на цифровите технологии.

Г-жа Мужо представи и иновационния хъб на КФН, като сподели, че Комисията продължава процеса на сътрудничество с поднадзорни лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор. За целта е разработена апликационна форма, която дава възможност на заявителите да установят неформален диалог с регулатора. Идеята на иновативния център – да осигури единна точка за взаимодействие между надзорния орган и съответното дружество заявител, с оглед насърчаване на иновациите в небанковия финансов сектор и защита интересите на потребителите, заостри вниманието на аудиторията към дигиталното решение за комуникация.

Във втората част на събитието, г-н Берков акцентира върху изкуствения интелект (Artificial Intelligence – AI) и сериозния напредък в развитието му, който провокира създаването на приложения и в сферата на финансирането. Бяха обсъдени различните аспекти на AI – реалната възможност не само да замени човешкия капитал изцяло или частично, но и да подобри ефективността му. Г-н Берков представи пред студентите приложение и разясни технологията Open AI чат посредством  платформата chat.openai.com.

Сред дискутираните теми бе и предложението на ЕК за регулиране на пазарите на криптоактиви чрез Регламент относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 /MICA/  и  целта, която си поставя регламентът, а именно „да хармонизира европейската рамка за издаване и търговия с различни видове криптоактиви, като част от европейската стратегия за цифрово финансиране“, както и Регламента относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор (DORA).

На финала на събитието, ВУЗФ благодари на Комисията за финансов надзор за ползотворното участие и представената актуална информация, относно развитието на финтех сектора в небанковия сектор в България.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )


Работно време – официални празници

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с официалните празници по случай Рождество Христово, на 26, 27 и 28 декември 2022 г., може да отправяте запитвания си писмено на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg

Информационният център на КФН ще бъде на Ваше разположение на 29 декември и 30 декември от 9:00 до 17:30 часа.

Председателят на КФН – Бойко Атанасов, участва в специално организирана от УНСС кръгла маса

На рождения ден на проф. д.ик.н. Михаил Динев, 15 декември, се проведе голяма кръгла маса – „Делото на проф. д.ик.н. Михаил Динев и бъдещето на контрола“ в УНСС. Доц. д-р Даниела Петрова, ръководител катедра „Финансов контрол “, откри събитието като припомни, че проф. Динев е създател на катедра „Финансов контрол“ в УНСС и има големи заслуги за развитието на финансовия контрол в страната.

Председателят на КФН – Бойко Атанасов, бе сред официалните участници в събитието, наред с други професионалисти, отличаващи се с принос към развитието на контрола в българските институции: проф. Огнян Симеонов, председател на КПНРО; Борис Михайлов, изпълнителен директор на НАП; Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Бойко Костов, председател на ИДЕС; Весела Караиванова, подуправител на Национален осигурителен институт; доц. д-р Григорий Вазов, президент и ректор емеритус на Висшето училище за застраховане и финанси и много други.

снимка кръгла маса УНСС

Кръглата маса започна с признания към проф.д.ик.н. Михаил Динев за неговия неоспорим авторитет на учен и експерт в своята област. Участниците в събитието споделиха и спомени, пълни с уважения към една личност, белязала историята на УНСС със своя забележителен професионален опит, блестящи идеи, съчетани с енергия, модерно мислене и позитивен подход.

По време на дискусията, посветена на новата контролна среда, г-н Атанасов сподели, че за него тя е резултат от новата икономическа реалност. „При промяна на средата, ние трябва да бъдем адекватни във вземането на контролни действия, да бъдем гъвкави, защото нашата роля е най-вече да защитим обществения интерес. Виждам контролната дейност и работата в Комисията не в хипотезата на хибернация, а по-скоро в проактивна стратегическа позиция“, допълни още той.

Председателят на КФН посочи предизвикателствата пред небанковия сектор – алтернативните инвестиционни фондове, финансовите иновации, зелената сделка и европейската законодателна рамка за дигитализацията, като дефиниращи уравнението на новата икономическа реалност – те предоставят нови хоризонти, но носят и нови рискове.

Г-н Атанасов коментира и връзката между академичните среди и практиката, като заяви, че „симбиозата между теория и практика е ценен начин на мислене и действие. Новите икономически реалности трябва да предопределят подготовката на младите хора и да провокират нуждата от нови знания и, именно затова, сътрудничеството между КФН и УНСС е важно да бъде базирано на двупосочно споделяне на практически опит от страна на експертите и от страна на академичната среда“.

DSC 1927 1 scaled
Бойко Атанасов, председател на КФН, Цветан Цветков – председател на Сметната палата, Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф.д-р Румен Брусарски, декан на Финансово-счетоводен факултет, УНСС, Бойко Костов – председател на ИДЕС

Паметното събитие приключи с връчването на почетни плакети на Финансово-счетоводния факултет на: Цветан Цветанов, председател на Сметната палата и на Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )

Председателят на КФН – Бойко Атанасов, обсъди сътрудничество с УНСС

Председателят на Комисията за финансов надзор – Бойко Атанасов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство – проф. д-р Димитър Димитров, обсъдиха възможностите за реализирането на анализ и оценка на развитието на небанковия финансов сектор до 2030 година. Научното изследване има за цел да прогнозира и планира как ще се развиват пазарите, да подпомага компаниите, които да планират приходите и разходите си, както и да бъде установено как регулациите влияят върху застрахователния сектор.

среща

„Вярвам, че едно бъдещо сътрудничество между Комисията за финансов надзор и УНСС ще е от изключителна полза за изследователския процес по изготвяне на анализи и оценка на макропруденциалната политика за небанковия финансов сектор, определянето на национални политики и стратегии, и ще допринесе за икономическия растеж на страната. Също така съм убеден, че съвместните ни усилия и нашата обща ангажираност ще дадат отличен резултат.“, сподели г-н Атанасов.

Проф. Димитров, от своя страна, изрази вярването си, че осъществяването на научно изследване, което да бъде подпомогнато от КФН, ще улесни, обогати и подпомогне преподавателите от университета, които са готови да работят за неговата реализация.

Ректор и Председател scaled

Като последваща стъпка в започналите междуинституционални взаимоотношения, Комисията за финансов надзор ще организира представяне на целите и начините за осъществяването на проучването на УНСС пред българската застрахователна общност.

Избери начин на подреждане:

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 2 )

КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България

Лицата са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги в 3-дневен срок от публикуването на списъка.

Със свое решение от 20.12.2022 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право на територията на Република България. Взетото решение е на основание чл. 281, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение № 994-ИП от 20.12.2022 г. е публикуван списък с интернет страниците, чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.

Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка.

Решения от заседание на 20.12.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Глория Николова за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД.

2. Одобрява Деян Иванов за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД.

3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД, на до 11 000 000 броя акции от капитала на „Софарма“ АД от останалите акционери на дружеството.

4. Издава лиценз на „Еф Асет Мениджмънт” АД за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

5. Издава одобрение на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция) на „Прайм Бизнес Консултинг“ АД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

6. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД.

7. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 януари – 30 юни 2023 г.

8. Оповестява чрез публикуване на интернет страницата на Комисията за финансов надзор посочените по-долу интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят на територията на Република България такива услуги:

https://galaxytrade.cc/;

https://www.ukbtc.com/.

9. Изпраща писмо до „ЗД СЪГЛАСИЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

10. Изпраща писмо до ЖЗК „СЪГЛАСИЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

Нови форми на справки за застрахователите и презастрахователите

На 16.12.2022 г., заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на основание чл. 16, ал. 1, т. 16 и т. 24 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 127, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 1 и ал. 2, чл. 527 от Кодекса за застраховането (КЗ), издаде общ административен акт – Заповед  № 988 от 16.12.2022 г.  за определяне на характера, обхвата и формата на информацията, необходима за целите на застрахователния надзор. С посочената заповед се утвърждават структурата, формата и съдържанието на годишните, тримесечните и месечните справки и приложения на застрахователите и презастрахователите по чл. 126, ал. 1 от КЗ, различни от образците за количествено отчитане на индивидуални предприятия и на групи по Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347/1 от 31.12.2015 г.), както и годишните и тримесечните справки за отчетността на Гаранционния фонд и други изисквания към отчетността на основание чл. 127, ал. 1 и 2, ал. 3, т. 1 и чл. 527 от КЗ.