Данни за застрахователните брокери към 31.12.2012г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 31.12.2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2012 г. възлизат на 150 261  хил. лв., в т. ч. 137 190 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България и 13 071 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави.

Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България намаляват с 1,1 % спрямо същия период на миналата година. От тях 128 836 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 8 354 хил. лв. – в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане намаляват с 0,5 %, а в животозастраховането намаляват с 10,2 %. Комисионите на брокерите представляват 19,4 % от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 14,1 % от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2012 г. е в размер на 808 913 хил. лв., от които 724 827 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 84 085 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави.

От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 665 554 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 59 273 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с 2011 г. се отчита увеличение на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери, с 1,7 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 1,3 %, съответно в животозастраховането ръст от 5,7 %.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (44,1 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36,0 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (8,0 %) и „Други щети на имущество” (4,5 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (88,5 %).

В края на 2012 г. 34 % от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Кипър и 32 % за застрахователи от Франция.

Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (33 %), „Злополука” (18 %) и „Разни финансови загуби” (17 %).

Актуализиран е списъкът на регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите

Списък на утвърдените от зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, е актуализиран.

Списъкът с регистрираните одитори е публикуван в раздел „Поднадзорни лица”, „Списъци” – „Други списъци”.

Решения от заседание на КФН от 28 март 2013 г.

На свое заседание от 28 март  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Лавена” АД. Емисията е в размер на 66 667 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 40 лева всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 450 000 лв. (четиристотин и петдесет хиляди) лева, разпределени в 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции в регистъра.

3. Разширява обхвата на издадения на „Авал Ин” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с допълнителните услуги и дейности по чл. 5, ал. 3, т. 7 от ЗПФИ.

4. Признава придобитата от Марта Грозева квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.  

EIOPA стартира обществена консултация за Насоки за подготовка на “Платежоспособност II”

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) стартира обществена консултация относно насоките, свързани с подготовката на “Платежоспособност II”. Целта на насоките е да се подпомогнат националните надзорни органи и застрахователите в подготовката им за прилагане на Платежоспособност II.              

Насоките обхващат основни въпроси като: система на управление, включително управление на риска; прогнозно оценяване на собствените рискове на застрахователя (базиран на собствената оценка на риска и платежоспособността); подаване на информация към националните надзорни органи; предварително заявление за одобрение на вътрешни модели.      

Предвижда се насоките да се прилагат от 1 януари 2014 г.

След приемането на насоките застрахователните надзорните органи, в това число и Комисията за финансов надзор, ще трябва да ги въведат в надзорната си практика по избран от тях начин. Това означава, че националните надзорни органи ще трябва да гарантират, че застрахователите и застрахователните групи ще предприемат действия по прилагане на насоките, така че, когато Платежоспособност ІІ влезе в сила, да бъдат в състояние да изпълняват всички нейни изисквания. Въпреки това, насоките следва да се прилагат по пропорционален начин, както и да се обърне внимание на тежестта за малките и средни предприятия.

Обществената консултация приключва на 19 юни 2013 г. EIOPA възнамерява да публикува окончателните насоки през есента на тази година. Това ще позволи на националните органи да се подготвят за прилагането на “Платежоспособност II” от 1 януари 2014.

Документите за обществената консултация могат да бъдат намерени на адрес:
https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html.

Постигнати инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2008 – 2012 г.

До 31-ви март всяка година пенсионноосигурителните дружества са длъжни да оповестят постигнатите инвестиционни резултати (доходност и инвестиционен риск) на управляваните от тях пенсионни фондове. Информацията обхваща 5-годишен период и е със съдържание, определено в т. 23 на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества (Изискванията).

В съответствие с възприетата ежегодна практика и т. 23 на Изискванията, Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обявява постигнатите инвестиционни резултати при управлението на пенсионните фондове за периода 2008 – 2012 г. Данните са публикувани в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар” за 2012 г. В същия раздел по съответни години може да намерите инвестиционните резултати на пенсионните фондове за предходни отчетни периоди.

Застрахователни брокери, които са престанали да осъществява дейността си за повече от шест месеца, се заличават от регистъра

Ако застрахователният брокер е престанал да осъществява дейността си за повече от шест месеца, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, го заличава от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН (Съгласно чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ).

В резултат на насрещна проверка, извършена чрез изискване на информация от всички застрахователни акционерни дружества, се установи, че „Иструм Груп” АД,    „А 7” ООД, „Е Левъл” ООД, „Инвест Гарант БГ” ООД (предишно фирмено наименование „Сейф Инвест БГ” ООД) и „Скор” ООД са преустановили извършването на дейност по застрахователно посредничество за повече от шест месеца. Предвид гореизложеното (на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК) уведомяваме за откриване на производства за  издаване на индивидуален административен акт – решение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за заличаване на горецитираните дружества от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

„Иструм Груп” АД, „А 7” ООД, „Е Левъл” ООД, „Инвест Гарант БГ” ООД (предишно фирмено наименование „Сейф Инвест БГ” ООД) и „Скор” ООД имат тридневен срок от публикуването да представят в КФН писмени обяснения и възражения във връзка с гореизложените обстоятелства.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани към 28 февруари 2013 г.

Допълнени са и списъците на застрахователните брокери със седалище Република България, които имат желание да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС към 28 февруари 2013 г.

Общият брой на застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, е 426. От началото на годината 4 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България. Броят на дружествата, които са преустановили извършването на застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги (поради преобразуване или отнемане/отказ от получения лиценз),  също е 4.

Общият брой на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, е 1614. От началото на годината 31 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, като 10 са заявили отказ.

Застрахователите със седалище на територията на Република България, които са заявили, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, е 10, като няма новопостъпили заявления.

Броят на застрахователните посредници със седалище на територията на Република България, които желаят да извършват дейност на територията на държави членки нарасна на 30, като през отчетния период са постъпили 2 нотификации.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

 

Спиране на търговията с всички инструменти, допуснати до търговия на фондовата борса в Кипър

На 20.03.2013 г. Надзорният орган за ценни книжа и пазари на Кипър обяви, че спира търговията с всички инструменти, допуснати до търговия на фондовата борса в страната. Първоначално беше обявено, че търговията ще бъде възстановена на 23.03.2013 г., но днес действието на мярката беше удължено до 26.03.2013 г. Като основни причина за спирането на търговията са посочени усложнената икономическа обстановка в страната, както и практическата невъзможност за осъществяване на сетълмента на сключените на борсата сделки, поради факта, че банките в страната също не работят. Като последица от спирането на търговията в Кипър, Гръцкият надзорен орган спря търговията с книжата на две кипърски банки (BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD, ISIN:  CY0000100111, CY0140740115, CY0141000212, CY0141890117, CY0141900114 и CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD, ISIN: CY0000200119), допуснати до търговия на борсата в Атина. Гръцкият надзорен орган за момента не е посочил продължителността на мярката.

КФН организира Ден на отворените врати и представи нов сайт за финансово обучение

Комисията за финансов надзор (КФН) организира на 19 март Ден на отворените врати като част от глобалната инициатива на CYFI*, посветена на финансовото обучение на младите. 80 държави от цял свят участват с различни събития в глобалната „Финансова седмица”.

В рамките на Деня на отворените врати групи ученици от различни гимназии посетиха КФН и се запознаха с дейността на институцията, която регулират пенсионно осигурителния, капиталовия и застрахователния пазар. Заместник-председателите на КФН, управляващи съответните ресори, Ангел Джалъзов, Николай Попов и Борислав Богоев, ги посрещаха в трите управления и подробно ги запознаха със спецификите в дейността им.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, им представи интересни данни за допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно. Той акцентира върху ползите от участието на хората във втория и трети стълб на пенсионната система, които биха осигурили на бъдещите пенсионери допълнителна пенсия към тази, изплащана от държавното обществено осигуряване.

„За Вас, като хора, които тепърва ще започнат да се осигуряват в допълнителен пенсионен фонд и ще имат дълъг период на натрупване на вноски, е важно подробно да се информирате за различните възможности за инвестиране на средства в пенсионен фонд. Така, в зависимост от предпочетеното ниво на риск, ще можете да направите и своя компетентен избор”, обясни Ангел Джалъзов.

Заместник-председателят Николай Попов, ръководещ управление „Инвестиционен надзор”, се спря върху някои от причините за възникването на световната финансова криза и обясни на гимназистите влиянието й върху българския капиталов пазар. Той акцентира върху спецификите на пазара у нас: от една страна ниска ликвидност и отдръпване на чуждестранните инвеститори, а от друга – добра перспектива за развитие на пазара. Учениците му задаваха въпроси за различните финансови инструменти и за дейността на големите „играчи” на капиталовия пазар в световен и национален мащаб. Любопитство предизвикаха и темите за манипулация на финансовите пазари и търговията с вътрешна информация.

Учениците демонстрираха добри познания в областта на застрахователната дейност и задаваха компетентни въпроси на Борислав Богоев, ръководещ управление „Застрахователен въпрос”. Те се интересуваха основно от защитата на застрахованите лица и начините за предотвратяване на фалит на застрахователна компания. Г-н Богоев обстоятелствено им разясни всички стъпки, които се предприемат от КФН, при сигнали за застрашено финансово състояние на определена компания, сред които напр. предписване на препоръки за оздравителни програми, смяна на мениджърския екип и повишаване на границата на платежоспособност. Той им представи и гаранционните механизми, които защитават застрахованите лица при обявена несъстоятелност на застраховател.

Учениците разговаряха и с Антония Гинева, член на КФН с ресор защита на потребителите. Тя им представи новата интернет страница, инициирана от КФН – www.tvoitefinansi.bg, която събира на едно място пълна, достъпна и балансирана информация за небанковите продукти и услуги, и дава богати възможности за проверка на финансовите знания.

Инициативата на КФН за Ден на отворените врати в КФН породи силен интерес сред учениците от различни гимназии, които оцениха високо възможността да получат практическа информация по важни финансови теми, както и да зададат въпросите си от областта на небанковите финансови услуги.

 

*Допълнителна информация:

С Деня на отворените врати КФН се присъединява към глобалната инициатива „Световна финансова седмица” („Global Money Week”), координирана от неправителствената организация Child and Youth Finance International (CYFI).

Целта на серията от събития, които се провеждат тази седмица в целия свят, е младите хора да станат част от диалога за финансите чрез споделяне на знания и експертиза. Според данни на CYFI по-малко от 1% от младите хора в световен мащаб имат достъп до финансово обучение, а серията от инициативи трябва да обърне тези негативни данни като обедини усилията на националните институции, неправителствения сектор, европейските институции и бизнеса. Целта е като резултат от това сътрудничество до 2015 г. в различни образователни събития да се включат 100 млн. млади хора в 100 държави. Движението за финансово образование вече е достигнало 18 738 224 деца по целия свят чрез 140 програми. 

Повече информация за CYFI можете да намерите на www.childfinanceinternational.org

КФН представи сайт за финансово обучение в Деня на отворените врати

Комисията стартира сайт за потребителите на небанкови финансови услуги-  www.tvoitefinansi.bg

 

Комисията за финансов надзор (КФН) организира Ден на отворените врати като част от глобална инициатива на CYFI* в близо 80 държави в целия свят, посветена на финансовото обучение на младите. Десетки ученици от различни гимназии посетиха КФН и разговаряха с голям интерес със заместник-председателите й – Ангел Джалъзов, Николай Попов и Борислав Богоев, по различни аспекти от дейността им. Събитието е част от последователно провежданата от КФН образователна политика, насочена най-вече към младите хора. 

В рамките на официалното откриване на Деня на отворените врати, Антония Гинева, член на КФН с ресор защита на потребителите, подчерта важността на подобни инициативи за повишаване на финансовата грамотност на българите. Според нея е необходимо да бъдем добре информирани, за да можем да вземаме правилни решения в живота си, който е белязан все по-често от необходимостта да знаем повече за различните финансови продукти. „КФН е единствената институция в страната, активно ангажирана с ограмотяването и защитата на потребителите на небанкови услуги”, каза тя.

 

Антония Гинева представи и новата интернет страница, инициирана от КФН – www.tvoitefinansi.bg. Тя изтъкна, че това е единственият по рода си сайт, който събира на едно място пълна, достъпна и балансирана информация за небанковите продукти и услуги у нас като дава и възможност за проверка на знанията. „При създаването му сме се ръководили изключително от интересите на потребителите на финансови инструменти. Вярвам, че сайтът може да бъде практичен наръчник в реални житейски ситуации като постъпване на работа или покупка на автомобил. Постарали сме се да дадем на всички заинтересовани инструмент за самообразоване – разчитаме, че те активно ще го използват и ще се връщат към него многократно”, допълни още Антония Гинева.

 

Според проучване на Световната банка, използвано при създаването на страницата www.tvoitefinansi.bg, 74% от българите се интересуват от правата на потребителя на финансови услуги, 69% – от пенсионната система, 61% от застраховане и застрахователни услуги и 49% от капиталов пазар и сделки с ценни книжа. Именно затова на сайта потребителите могат да открият информация за различни финансови продукти, основни права на потребителите на финансови услуги, базисни потребителски казуси, тестове за финансова грамотност и др.

 

*Допълнителна информация:

С Деня на отворените врати КФН се присъединява към глобалната инициатива „Световна финансова седмица” („Global Money Week”), координирана от неправителствената организация Child and Youth Finance International (CYFI).

Целта на серията от събития, които се провеждат тази седмица в целия свят, е младите хора да станат част от диалога за финансите чрез споделяне на знания и експертиза. Според данни на CYFI по-малко от 1% от младите хора в световен мащаб имат достъп до финансово обучение, а серията от инициативи трябва да обърне тези негативни данни като обедини усилията на националните институции, неправителствения сектор, европейските институции и бизнеса. Целта е като резултат от това сътрудничество до 2015 г. в различни образователни събития да се включат 100 млн. млади хора в 100 държави. Движението за финансово образование вече е достигнало 18 738 224 деца по целия свят чрез 140 програми. 

Повече информация за CYFI можете да намерите на www.childfinanceinternational.org.