Постигнати инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2008 – 2012 г.

До 31-ви март всяка година пенсионноосигурителните дружества са длъжни да оповестят постигнатите инвестиционни резултати (доходност и инвестиционен риск) на управляваните от тях пенсионни фондове. Информацията обхваща 5-годишен период и е със съдържание, определено в т. 23 на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества (Изискванията).

В съответствие с възприетата ежегодна практика и т. 23 на Изискванията, Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обявява постигнатите инвестиционни резултати при управлението на пенсионните фондове за периода 2008 – 2012 г. Данните са публикувани в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар” за 2012 г. В същия раздел по съответни години може да намерите инвестиционните резултати на пенсионните фондове за предходни отчетни периоди.