Застрахователни брокери, които са престанали да осъществява дейността си за повече от шест месеца, се заличават от регистъра

Ако застрахователният брокер е престанал да осъществява дейността си за повече от шест месеца, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, го заличава от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН (Съгласно чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ).

В резултат на насрещна проверка, извършена чрез изискване на информация от всички застрахователни акционерни дружества, се установи, че „Иструм Груп” АД,    „А 7” ООД, „Е Левъл” ООД, „Инвест Гарант БГ” ООД (предишно фирмено наименование „Сейф Инвест БГ” ООД) и „Скор” ООД са преустановили извършването на дейност по застрахователно посредничество за повече от шест месеца. Предвид гореизложеното (на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК) уведомяваме за откриване на производства за  издаване на индивидуален административен акт – решение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за заличаване на горецитираните дружества от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

„Иструм Груп” АД, „А 7” ООД, „Е Левъл” ООД, „Инвест Гарант БГ” ООД (предишно фирмено наименование „Сейф Инвест БГ” ООД) и „Скор” ООД имат тридневен срок от публикуването да представят в КФН писмени обяснения и възражения във връзка с гореизложените обстоятелства.