Георги Георгиев е одобрен за ръководител на специализираните служби за вътрешен контрол на „ХДИ” ЗАД, гр. София

    Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Георги  Георгиев   за ръководител на специализираните служби за вътрешен контрол на „ХДИ” ЗАД, гр. София.

Пълния текст на решение  1224 може да намерите в раздел „Документи”.

Вписва се “АЙ ВИ ЕМ /ИНС БРОКЕР/” ООД (в процес на учредяване) в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде одобрение, с които вписва “АЙ ВИ ЕМ /ИНС БРОКЕР/” ООД (в процес на учредяване) в регистъра на застрахователните брокери.

Пълния текст на решение 1225 може да намерите в раздел „Документи”.

Мачей Фридел е одобрен за член на Надзорния съвет на „ХДИ” ЗАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Мачей Фридел за член на Надзорния съвет на „ХДИ” ЗАД, гр. София.
Пълния текст на решение 1216 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрени са изменения и допълнения в Правилниците на организацията и дейността на универсалния, професионалния и доброволния пенсионен фонд, управлявани от ПОК „ДСК-Родина”

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК „ДСК-Родина” универсален, професионелен и доброволен пенсионен фонд, приети от Общо събрание на акционерите.

Пълния текст на решения 1117, 1118 и 1119 може да намерите в раздел „Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка на Родопска слава” АД, с. Бенковски

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи управителния орган на „Родопска слава” АД, с. Бенковски, в срок от един месец от получаване на решението да свика, съобразно разпоредбата на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството за 2005 г. и да организират провеждането му не по-късно от четиридесет дни от свикването му.

Пълния текст на решение 1215 може да намерите в раздел „Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка на ПД „Пловдив Юрий Гагарин–БТ” АД, гр. Пловдив

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи  управителния орган на ПД „Пловдив Юрий Гагарин–БТ” АД, гр. Пловдив, да представи в КФН първоначално приетата бизнес програма в срок най-късно до края на работния ден, следващ деня на приемане на бизнес програмата, и да представя в КФН всяко последващо изменение на бизнес програмата на дружеството в срок най-късно до 7 дни от приемането на измененията за период от 6 месеца, считано от получаване на решението.

Пълния текст на решение 1221 може да намерите в раздел „Документи”.

Резултати от приключена проверка на „Първа финансова брокерска къща” ООД

В резултат на извършена проверка на дейността на „Първа финансова брокерска къща” ООД са отправени препоръки за съобразяване на дейността на инвестиционния посредник с нормативните изисквания.  Съставени са и 15 броя актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 1 и ЗППЦК, по които все още няма произнасяне с наказателно постановление или с резолюция за прекратяване.
Нарушенията се отнасят до:
1. липса на нотариално заверено пълномощно при подаване на поръчка чрез пълномощник;
2. неизвършване на седмични проверки от лице от отдела за вътрешен контрол на приетите поръчки и съставените във връзка с тях документи;
3. използване от страна на инвестиционния посредник за сметка на свой клиент на парични средства на други клиенти на дружеството във връзка с покупка на ценни книжа.

 

 

Одобрено е изменение и допълнение в Правилника на “Българска фондова борса-София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение за изменение и допълнение на чл. 6, ал. 2, чл. 136, ал. 1, т. 4 и чл. 169, ал. 1, т. 2 от Правилника на “Българска фондова борса-София” АД, съгласно проект, представен в КФН.
1. В чл. 136, ал. 1, т. 4 и в чл. 169, ал. 1, т. 2 от Правилника, съответно за официален и неофициален пазар, е предвидена специална такса за извършване на РЕПО сделки–0.01 %. Промяната е приета по предложение на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници за намаляване на комисионните по РЕПО сделки.

2. С изменението в чл. 6, ал. 2 от Правилника отпада ограничението упълномощаването от съвета на директорите на друго лице да става единствено при условията и по реда на чл. 21 и следващите от Търговския закон.

Пълния текст на решение 1202 може да намерите в раздел „Документи”.

КФН отчете дейността си за 2006 г.

На заключителна годишна пресконференция  на КФН г-н Апостол Апостолов, председател, представи основните резултати от дейността на институцията за 2006 г. и очерта основните приоритети на бъдещата й работа.

Заместник –председателите на КФН  г-жа Ралица Агайн, г-жа Димана Ранкова и г-н Бисер Петков представиха основните аспекти от дейността на съответните управления .

Решения от заседание на КФН от 20.12.2006 г.

На свое заседание от 20.12.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди два проспекта за вторично публично предлагане на облигации, издадени от ТБ “Инвестбанк” АД, гр. София.

Едната емисията с ISIN код BG2100004055 е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, ипотечни, лихвоносни облигации, с номинална стойност от 1000 евро всяка, с купон – 400 базисни точки над 6-месечен Euribor, но не по-малко от 6.5% на година. Лихвените плащания са на шест месеца, срокът на облигационния заем е 36 месеца, дата на емитиране – 31.03.2006, падеж – 31.03.2008г

Втората емисията с ISIN код BG2100040059 е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени, ипотечни, лихвоносни облигации, с номинална стойност от 1000 евро всяка, с купон – 300 базисни точки над 6-месечен Euribor. Лихвените плащания са на шест месеца, срокът на облигационния заем е 36 месеца, дата на емитиране – 09.12.2006, падеж – 09.12.2008г

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от ТБ “Алма Тур БГ” АД, гр. София. Емисията с ISIN код BG2100031066 е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, ипотечни, лихвоносни облигации, с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаващ купон  в размер на 6-месечен Euribor + 4%годишно. Лихвените плащания са на шест месеца, срокът на облигационния заем е 60 месеца, дата на емитиране – 16.08.2006, падеж – 16.08.2011г

3. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “ЦКБ Асет Мениджмънт” ЕАД. Дружеството следва да удостовери в 14-дневен срок, че е изцяло внесен изискуемият капитал.

4. Издаде одобрение на промени в устава на  “Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ.

5. Отказа да потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени “МДКЦ Биочек” АД, гр. София.

6. Издаде лиценз за извършване на животозастрахователна дейност на ЗД “КД Живот” АД. Лицензът дава право за извършване на застрахователна дейност по следните видове застраховки :
– Застраховка „Живот” и Рента
– Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд
– „Допълнителна застраховка”
Акционери на ЗД “КД Живот” АД са «КД Холдинг», чуждестранно юридическо лице, учредено в Словения, притежаващо 95.1% от капитала и ЗД «Словеница Живлйенйе» чуждестранно юридическо лице, учредено в Словения, с 4.9% от капитала.
Системата на управление на ЗД “КД Живот” АД е едностепенна – съвет на директорите в състав от трима члена – Стефан Стефанов, изпълнителен директор, Само Буря, Председател на СД и Матия Шенк, член на СД.

7. Издаде на  “Общинска Застрахователна Компания” АД нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникваща при използване на сухопътни моторни превозни средства” (застраховка „Гражданска отговорност”).