Резултати от приключена проверка на „Първа финансова брокерска къща” ООД

В резултат на извършена проверка на дейността на „Първа финансова брокерска къща” ООД са отправени препоръки за съобразяване на дейността на инвестиционния посредник с нормативните изисквания.  Съставени са и 15 броя актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 1 и ЗППЦК, по които все още няма произнасяне с наказателно постановление или с резолюция за прекратяване.
Нарушенията се отнасят до:
1. липса на нотариално заверено пълномощно при подаване на поръчка чрез пълномощник;
2. неизвършване на седмични проверки от лице от отдела за вътрешен контрол на приетите поръчки и съставените във връзка с тях документи;
3. използване от страна на инвестиционния посредник за сметка на свой клиент на парични средства на други клиенти на дружеството във връзка с покупка на ценни книжа.