Одобрено е изменение и допълнение в Правилника на „Българска фондова борса – София” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение за изменения и допълнения на част I „Общи правила”, част IІ „Правила за членство”, част IІІ „Правила за допускане до търговия”, част IV „Правила за търговия” на правилника за дейността на регулирания пазар, приети с решение на съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД от 11.01.2010 г. В Правилника са направени изменения и допълнения, касаещи издаването и търговията със структурирани продукти (сертификати и варанти), както и изменения, които имат за цел отстраняването на дребни технически грешки.

Решение 83 може да намерите в раздел "Административни документи".

Одобрено е изменение и допълнение в Правилника на „Българска фондова борса – София” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение за извършване на изменение и допълнение в Правилника на „Българска фондова борса – София” АД, с  което са приети  изменения и допълнения на част V „Правила за надзор на търговията” и на част VІ „Правила за управление на риска”. Въпросните изменения са приети с решение на съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД от 10.12.2009 г. Промените са във връзка с избягване на дублиране на задълженията на инвестиционните посредници, предвидени в правилника на БФБ и в нормативни актове.

Решение 23 може да намерите в раздел "Административни документи".

Одобрено е изменение и допълнение в Правилника на “Българска фондова борса-София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение за изменение и допълнение на чл. 6, ал. 2, чл. 136, ал. 1, т. 4 и чл. 169, ал. 1, т. 2 от Правилника на “Българска фондова борса-София” АД, съгласно проект, представен в КФН.
1. В чл. 136, ал. 1, т. 4 и в чл. 169, ал. 1, т. 2 от Правилника, съответно за официален и неофициален пазар, е предвидена специална такса за извършване на РЕПО сделки–0.01 %. Промяната е приета по предложение на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници за намаляване на комисионните по РЕПО сделки.

2. С изменението в чл. 6, ал. 2 от Правилника отпада ограничението упълномощаването от съвета на директорите на друго лице да става единствено при условията и по реда на чл. 21 и следващите от Търговския закон.

Пълния текст на решение 1202 може да намерите в раздел „Документи”.