Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов откри днес най-голямото събитие на инвестиционната общност в България и региона – Investor Finance Forum 2019

Front


    Той поздрави организаторите в лицето на групата Investor, че вече за 8-ма поредна година успешно създават събитие, на което експертите от финансовите, капиталовите и валутните пазари, могат да обменят добри практики по ключови теми за функционирането на световните пазари. Конференцията е и мястото, отбеляза още той, на което се създават нови тенденции и се споделят възможностите, които дигитализацията предоставя на всички участници в сектора. Г-н Атанасов подчерта, че плановете за инвестиции и стратегиите, които се чертаят са наситени с динамика, произтичаща от иновациите и дигитализацията в света в момента.
 
    Г-н Бойко Атанасов отбеляза, че дигитализацията води до значителни промени във финансовата индустрия и глобалната цел на Комисията ще бъде насочена към улесняване на крайните потребители на финансови услуги. Техните високи изисквания по отношение на сигурността и целостта на личните им данни ще бъдат в основата на всеки процес или нововъведение. Фокусът ще е върху подобряване и създаване на процеси, гарантиращи сигурността и удобството чрез използване на технологични решения от крайния потребител в зависимост от различните бизнес ситуации. Г-н Атанaсов допълни още, че ползите от финтех решенията са безгранични и че все по-често ще се създават апликации, които подпомагат потребителите във взимането на информирани решения.
 
    Председателят на КФН подчерта, че паралелно с технологичните решения, ефективната комуникация е в основата на всяка добре свършена работа. Той напомни, че не трябва да забравяме хората – потребителите от една страна и експертите, които се грижат за това да се предоставят качествени и сигурни услуги на обществото, от друга.
 
    Г-н Атанасов отправи и силно послание към всички участници в Investor Finance Forum, когато мислят за финтех решения, да мислят за отношението към потребителите и за доверието, което им е гласувано. Той подчерта, че трябва да има баланс между предлагане на готови решения и предоставяне на информация, даваща избори и алтернативи.
 
    Председателят на КФН се обърна и към експертите от Комисията, които взеха участие в дискусионните модули на Форума с послание да обменят идеи и да споделят добрите практики:
  •     Мартина Савчева – главен експерт в отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“, която представи  „Задължения на инвестиционните посредници за предоставяне на информация на клиенти към Комисия за финансов надзор“.
  •     Владислав Матев – главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, който представи измененията в Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с Регламент ЕС 2017/1129.
  •     Цветелина Кузманова – младши експерт, дирекция „Международно сътрудничество“, която се включи в дискусията за новите тенденции в отговорно инвестиране.
    Г-н Бойко Атанасов завърши, като изрази вярата си, че всички участници ще имат сериозни теми за размисъл как да се подобри представянето на финансов сектор в България.

    Преди да започнат работните и дискусионни панели, той пожела на всички ефективна конференция, в която да има идеи, креативност и отношение към мислещите и проактивните хора.Cover

Решения от заседание на КФН на 28.11.2019 г.


На заседанието си на 28.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 2 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева всяка една, които ще бъдат издадени от „ФАР“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 12 500 000 лева, разпределени в 12 500 000 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи регистрирания капитал на дружеството.
Вписва посочената емисия акции и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, като публично дружество, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва емисия ценни книжа в размер на 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, издадени от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Утвърждава „БУЛ ОДИТ“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ)” ЕАД.
 
5. Одобрява Иван Йончев за член на Съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ЕНЕРГИЯ“ АД.
 
6. Одобрява Иван Йончев за член на Надзорния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България” АД.

Решения от заседание на КФН на 28.11.2019 г.


На заседанието си на 28.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 2 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева всяка една, които ще бъдат издадени от „ФАР“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 12 500 000 лева, разпределени в 12 500 000 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи регистрирания капитал на дружеството.
Вписва посочената емисия акции и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, като публично дружество, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва емисия ценни книжа в размер на 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, издадени от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Утвърждава „БУЛ ОДИТ“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ)” ЕАД.
 
5. Одобрява Иван Йончев за член на Съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “ЕНЕРГИЯ“ АД.
 
6. Одобрява Иван Йончев за член на Надзорния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България” АД.

Решения от заседание на КФН на 26.11.2019 г.


На заседанието си на 21.11.2019 г. КФН реши:

 

1. Одобрява проектобюджет за административната издръжка и инвестициите в активи за собствена дейност и други свързани с тях разходи на Гаранционния фонд за 2020 г.

 

2. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „Моби2 България“ ООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

 

3. Заличава „СИ ТИ БРОКЕРС” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.

 

4. Изпраща писмо до „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството и за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на емисията от всички съществуващи акции, издадени от дружеството.

 

Решения от заседание на КФН на 26.11.2019 г.


На заседанието си на 26.11.2019 г. КФН реши:
 

1. Одобрява проектобюджет за административната издръжка и инвестициите в активи за собствена дейност и други свързани с тях разходи на Гаранционния фонд за 2020 г.

2. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „Моби2 България“ ООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

3. Заличава „СИ ТИ БРОКЕРС” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща писмо до „Илевън Кепитъл“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството и за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на емисията от всички съществуващи акции, издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 21.11.2019 г.


На заседанието си на 21.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа,  издадена от „Индустриален капитал – Холдинг“ АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 157 074 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 15 707 470 лева на 15 864 544 лева.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Harisson Management Limited, Република Малта, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на 131 729 броя акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество  „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорен фонд „ДСК Стабилност- Немски акции”.
 
4. Издава одобрение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорен фонд „Прогрес“ и в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на договорните фондове „Прогрес“, „Стратегия“, „Евростабилност“, „Плюс“, „Компас Глобъл Трендс“, „Компас Евроселект“ и “Компас Фъндс Селект-21”.

5. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Томов Девелопмент“ ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД на 83 397 броя акции от капитала на „Велина“ АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция, Исландия и Лихтенщайн за промяна на данните на инвестиционния посредник „Трейдинг 212” ЕООД (предишно наименование „Авус Капитал” ЕООД) относно извършваната дейност при условията на свободно предоставяне услуги, без откриване на клон, на териториите на техните държави.
 
7. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
8. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
9. Заличава „Пърсънъл Сълюшънс” ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
10. Заличава „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 21.11.2019 г.


На заседанието си на 21.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа,  издадена от „Индустриален капитал – Холдинг“ АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 157 074 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 15 707 470 лева на 15 864 544 лева.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Harisson Management Limited, Република Малта, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на 131 729 броя акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество  „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорен фонд „ДСК Стабилност- Немски акции”.
 
4. Издава одобрение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорен фонд „Прогрес“ и в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на договорните фондове „Прогрес“, „Стратегия“, „Евростабилност“, „Плюс“, „Компас Глобъл Трендс“, „Компас Евроселект“ и “Компас Фъндс Селект-21”.

5. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Томов Девелопмент“ ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД на 83 397 броя акции от капитала на „Велина“ АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция, Исландия и Лихтенщайн за промяна на данните на инвестиционния посредник „Трейдинг 212” ЕООД (предишно наименование „Авус Капитал” ЕООД) относно извършваната дейност при условията на свободно предоставяне услуги, без откриване на клон, на териториите на техните държави.
 
7. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
8. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
9. Заличава „Пърсънъл Сълюшънс” ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
10. Заличава „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец октомври 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени три уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    През периода са получени две уведомления за застрахователни дружествата, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 31.10.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 645.
    За периода 01.10.2019 г. – 31.10.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 18 (осемнадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 2 (два) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2589.
    През месец октомври 2019 г. КФН изпраща уведомление до компетентния надзорен орган на Република Румъния относно намерението на „Групама Застраховане“ ЕАД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на нейна територия по класове застраховки по т. 1 „Злополука“, т. 2 „Заболяване“, т. 3 „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства“, т. 7 „Товари по време на превоз“, т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други вреди на имущество“, т. 13 „Обща гражданска отговорност“, т. 16 „Разни финансови загуби“ и т. 18 „ Помощ при пътуване“.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 18.  
    За периода 01.10.2019 г. – 31.10.2019 г. КФН е изпратила уведомление до компетентните органи на Австрия, Германия, Белгия, Гърция, Румъния, Италия и Испания относно намерението на „Легион Брокер“ ООД да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, нараства на 45.
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Данни за застрахователния пазар към 30.09.2019 г.


Представените справки и отчети на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и тримесечни количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на третото тримесечие на 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2019 г.

Решения от заседание на КФН на 19.11.2019 г.

На заседанието си на 19.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Мартин Петров за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор и Светозар Абрашев за прокурист на инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, гр. София.
 
2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Георги Кирилов.
 
3. Одобрява Александър Владов за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД.
 
4. Заличава „СМАРТ АСИСТЪНС” ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Утвърждава „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на ЗEАД „ЦКБ ЖИВОТ” ЕАД.
 
6.Прекратява откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „АЛФА АКАУНТ М“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на 20 застрахователни агенти, а именно: „ПРОГРЕС М 2000” ЕАД, „РЕЙС АРТ” ООД, „СЕЙНТ ИЛЕВЪН” ЕООД, „СИГНАЛ” ЕООД, "НОМЕР 8" ЕООД, "СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД, "ТИТ МОБИЛЕ ГРУП" ЕООД, "ТРЪК 4 Ю" ЕООД, “АВАНГАРД – ДХ” ЕАД, “АГЕС – 17 ГРУП” ЕООД, “АЛЕКС ХОУП” ЕООД, “АЛЕКС” ЕООД, “АЛКРИС КОМЕРС” ЕООД, "БРАЙТ СТАРС" ЕООД, "БУЛТЕК 2009" ООД, ЕТ “КАМИ-Г – КАМЕЛИЯ МИЛЕВА”, ЕТ “АМОС – АЛБЕН БАКЪРДЖИЕВ”, ЕТ "АНДЖИ – ЙОНКО ПЕТКОВ", ЕТ "ВЛАМИ – ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ", ЕТ “ЖИТАН – СТОЯНКА КАИШЕВА”, от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските за Гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от КЗ във „Фонда за незастраховани МПС“ и размера на вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния фонд“, както и сроковете за тяхното извършване. (Съобщение за откриване на производство и Проект на решение са публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в едномесечен срок, до 19.12.2019 г. вкл.)
 
9.Приема на първо гласуване проект на Наредба за системата „бонус-малус" по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. (Проектът на наредбата за системата „бонус-малус" по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, Предложения за изменение на Наредба № 49 и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 19.12.2019 г. вкл.)