Решения от заседание на КФН на 03 октомври 2014 г.

На заседанието си на 03 октомври 2014 г. КФН реши:

  1. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Тихомир Николаев Дянков.
  2. Определя ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, насрочва дати за провеждане на тези изпити: съответно за брокер – на 10.01.2015 г. и за инвестиционен консултант – 11.01.2015 г. и приема тематични конспекти за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, които можете да откриететук.
  3. Отнема издадения лиценз на ИП „Австрийско Българска Инвестиционна Група” АД по тяхно искане
  4. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Уеб Медия Груп” АД в размер на 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев за една акция, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството
  5. Потвърждава коригирания проспект за допускане до търговия на емисия облигации на „Топлофикация – Русе” ЕАД, в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева, разпределени в 4 000 (четири хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка
  6. Да се изпрати писмо на Ангел Пламенов Благоев за представяне на допълнителен документ във връзка с признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.
  7. Приема Обзор на небанковия финансов сектор в България, изготвен с данни към края на второ тримесечие на 2014 г., който съдържа и кратка и агрегирана информация за влиянието на проблемите в банковия сектор върху небанковия финансов сектор у нас. Обзорът може да бъде намерен в рубриката на сайта на КФН "Анализи на КФН"
  8. Да се изпрати писмо до „Групама Застраховане” ЕАД за предоставяне на допълнителни документи
  9. Издава разрешение за извършване на преобразуване чрез вливане на „Алико България Животозастрахователно Дружество” ЕАД в „Метлайф Юръп Лимитид” – частно застрахователно дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Ирландия.
  10. Да се изпрати писмо до Застрахователно дружество „ОЗОК Инс” АД (ЗД „ОЗОК Инс” АД) за предоставяне на допълнителни документ. 

Решения от заседание на КФН на 26.10.2015 г.

На заседанието си на 26.10.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща нотификация до полския регулаторен орган относно промяната на управителя на клона на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД в Република Полша, както и на допълнителните видове финансови инструменти, по отношение на които клонът на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД в Полша ще започне да предоставя инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги в съответствие с издадения му лиценз.
 
2. Приема на първо четене проект на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства и го публикува за обществено обсъждане в 15-дневен срок. Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г., както и мотивите към нея, можете да намерите тук.
 
3. Одобрява проект, изготвен на основание чл. 288б, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които се предлага да бъдат финансирани, необходимите средства за тях и съответната финансова обосновка.
 

Решения от заседание на КФН на 26.10.2015 г.

На заседанието си на 26.10.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща нотификация до полския регулаторен орган относно промяната на управителя на клона на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД в Република Полша, както и на допълнителните видове финансови инструменти, по отношение на които клонът на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД в Полша ще започне да предоставя инвестиционни услуги и дейности и допълнителни услуги в съответствие с издадения му лиценз.
 
2. Приема на първо четене проект на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства и го публикува за обществено обсъждане в 15-дневен срок. Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г., както и мотивите към нея, можете да намерите тук.
 
3. Одобрява проект, изготвен на основание чл. 288б, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които се предлага да бъдат финансирани, необходимите средства за тях и съответната финансова обосновка.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2013 г. до 30.09.2015 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,25 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2013 г. до 30.09.2015 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,51 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3,25 на сто, а за ППФ съответно е 3,51 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 847-УПФ и № 848-ППФ от 26.10.2015 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
  

Решения от заседание на КФН на 23.10.2015 г.

На заседанието си на 23.10.2015 г. КФН реши:

1. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД (с предишно наименование „Златен Лев Брокери” ООД). Уведомява Агенцията по вписванията за необходимостта своевременно да бъде назначен ликвидатор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД в случай, че бъде взето решение за отнемане на лиценза на дружеството и дава възможност на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД и на заинтересованите лица да представят в КФН обяснения и/или възражения в тридневен срок.
 
2. Определя датите 23.01.2016 г. и 24.01.2016 г. и утвърждава конспекти и ред за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант. Тематичният конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и тематичният конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, както и редът за провеждане на изпитите, са оповестени на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.
 
3. Изпраща уведомление до компетентните органи на приемащите държави членки на ЕС за намерението на застрахователния брокер „Брокер Инвест" ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество чрез правото на установяване на територията на Република Гърция, Република Италия, Федерална Република Германия, Република Франция и Кралство Испания.
 
4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението на „Застрахователна компания Надежда” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.
 

Решения от заседание на КФН на 23.10.2015 г.

На заседанието си на 23.10.2015 г. КФН реши:

1. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД (с предишно наименование „Златен Лев Брокери” ООД). Уведомява Агенцията по вписванията за необходимостта своевременно да бъде назначен ликвидатор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД в случай, че бъде взето решение за отнемане на лиценза на дружеството и дава възможност на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД и на заинтересованите лица да представят в КФН обяснения и/или възражения в тридневен срок.
 
2. Определя датите 23.01.2016 г. и 24.01.2016 г. и утвърждава конспекти и ред за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант. Тематичният конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и тематичният конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, както и редът за провеждане на изпитите, са оповестени на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.
 
3. Изпраща уведомление до компетентните органи на приемащите държави членки на ЕС за намерението на застрахователния брокер „Брокер Инвест" ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество чрез правото на установяване на територията на Република Гърция, Република Италия, Федерална Република Германия, Република Франция и Кралство Испания.
 
4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението на „Застрахователна компания Надежда” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.
 

Решения от заседание на КФН на 19.10.2015 г.

На заседанието си на 19.10.2015 г. КФН реши:

1. Отнема правото на Десислав Тосунов да упражнява дейност като брокер. 

2. Издава одобрение на управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, гр. София за преобразуване на договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” в захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67, ал. 1 от Закона за колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Решения от заседание на КФН на 19.10.2015 г.

На заседанието си на 19.10.2015 г. КФН реши:

1. Отнема правото на Десислав Стефанов Тосунов да упражнява дейност като брокер. 

2. Издава одобрение на управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, гр. София за преобразуване на договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” в захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67, ал. 1 от Закона за колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Предупреждение на Централната банка на Унгария относно „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив Кампъни” ЕООД)

Централната банка на Унгария (ЦБУ) е информирала Европейския орган за ценни книжа и пазари, че „Интерактив Кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс” ООД) няма издаден лиценз за извършване на дейностите, които подлежат на регулация от Унгарския надзорен орган. В съобщението е посочено изрично, че в регулираните дейности се включват инвестиционни консултации и сключването на сделки с предмет инвестиции в акции и дялове. Централната банка на Унгария изразява опасение, че действията на това дружеството може да са насочени към привличане на клиенти и извършване на подлежащите на лицензиране дейности в Унгария.

В съобщението е посочено седалището и адреса на управление на „Интерактив Кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс” ООД) в България, както и адрес на дружеството в Унгария – Sopron Út, Budapest.

Обърнато е специално внимание на обстоятелството, че новото наименование на „Глобал Маркетс” ООД – „Интерактив Кампъни” ЕООД е сходно с наименованието на лицензиран от Надзорния орган на Великобритания инвестиционен посредник – INTERACTIVE LTD.

ЕІOPA стартира процедура за подбор на членове за своите групи на участниците

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕІOPA) отправя покана за изразяване на интерес във връзка с избора на нови групи на участниците към Органа — Групата на участниците от сектора на застраховането (IRSG) и Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове (OPSG) — вследствие на изтичането на мандата им в началото на следващата година.

Групите на участниците са създадени в съответствие с член 37 от Регламента за EIOPA с цел да подпомагат консултациите със заинтересованите страни в областите, свързани със задачите на Органа. Техните членове изпълняват тази функция за срок от 2,5 години с възможността за подновяване на мандата само един път. Допълнителна информация за дейността на групите може да се намери тук: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/stakeholder-groups

Членовете на ІRSG и ОРSG (общо по 30 във всяка група) са лица, назначени да представляват в балансирани пропорции следните категории:

За IRSG — (пре)застрахователни предприятия, застрахователни посредници, действащи в Съюза, представители на техните работници и служители, потребители, ползватели на (пре)застрахователни услуги, представители на МСП и съответните професионални асоциации.

За OPSG — институции за професионално пенсионно осигуряване, действащи в Съюза, представители на работниците и служителите, бенефициери на пенсионните схеми, МСП и съответните професионални асоциации.

Най-малко петима от членовете на всяка група са изтъкнати независими представители на академичните среди.

Групите на участниците към ЕІOPA заседават най-малко 4 пъти годишно във Франкфурт. За пети път двете групи заседават съвместно със Съвета на надзорниците на ЕІOPA.

ЕІOPA покрива разходите за хотел и път на следните категории: потребители, представители на академичните среди, бенефициери, представители на работници и служители/профсъюзи и ползватели на финансови услуги. Останалите членове на групите имат възможността да се ползват от преференциални цени в някои хотели на Франкфурт.

ЕІOPA очаква да приключи процедурата за подбор до февруари 2016 г. Първите заседания на групите в новия състав са планирани за 26 април 2016 г. (ІRSG) и 28 април 2016 г. (ОРSG).

Поканата за изразяване на интерес и формулярите за кандидатстване (само на английски език) могат да бъдат намерени на уебсайта на EIOPA:

ЕІOPA се старае да осигури балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола в своите групи на участниците.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 8 ноември 2015 г.