Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2009 г. до 30.12.2011 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на
-0,82 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2009 г. до 30.12.2011 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -0,25 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,18 на сто, а за ППФ съответно е 2,75 на сто.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), минималната доходност се определя на база на постигнатата доходност за последния  24-месечен период. Тя е функция на среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на всички пенсионни фондове от съответния вид. Определената минимална доходност представлява долна граница, при постигната доходност под която, разликата до минималната доходност в съответния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва да бъде покрита от резерва, заделен в същия фонд, или ако липсва такъв, от резерва в пенсионноосигурителното дружество, което го управлява.

Професионалният пенсионен фонд, управляван от ПОД „Бъдеще” АД, е постигнал доходност,  по-ниска от определената минимална доходност за съответния вид фонд за посочения 24-месечен период. Съгласно изискванията на КСО, ПОД „Бъдеще” АД следва да покрие разликата до минималната доходност със средства от резерва за минимална доходност на дружеството в нормативно установения срок. Всички останали фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 54-УПФ и № 55-ППФ  от 31.01.2012 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решение от заседание на КФН от 30 януари 2012 г.

На свое заседание от 30.01.2012 г. КФН взе следното решение:

  1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от„Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, поименни и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка

Решения от заседание на КФН от 25 януари 2012 г.

На свое заседание от 25.01.2012 г. КФН взе следните решения:

  1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Джи Пи Ес Контрол” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 4 000 000 (четири милиона) евро, разпределени в 4 000 (четири хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка
  2. Одобрява промяна в устава на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, гласувана на проведено на 26.09.2011 г. редовно общо събрание на акционерите на дружеството
  3. Признава на Детелин Койчев пълна правоспособност на отговорен актюер, придобита в държава-членка
  4. Избира Теодора Якимова-Дренска за Заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат 5 години

Одобрени са изменения и допълнения в Правилника на „Централен депозитар” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН , ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на „Централен депозитар” АД за изменения и допълнения в Приложения № 1, 7, 12, 20 и 23 на Правилника на дружеството.

 Промените в Правилника на „Централен депозитар” АД са свързани с измененията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), които са в сила от 30.06.2011 г. С цитираните промени разпоредбите на чл. 109б и чл. 109в от ЗППЦК бяха отменени, а аналогични норми относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, бяха приети в ЗПУПС. Извършената промяна в текстовете от Правилника на „Централен депозитар” АД заменя досега действащите норми на ЗППЦК с тези от ЗПУПС.

 Решение № 9 – ЦД от 12.01.2012 г., може да намерите в раздел „Административни документи”-„Решения”.

Одобрени са изменения и допълнения в Правилника на “Българска фондова борса – София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН , ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на “Българска фондова борса – София” АД за изменения и допълнения на част IІІ „Правила за допускане до търговия” и част IV „Правила за търговия” на Правилника за дейността на регулирания пазар.

 Решение № 39– ФБ от 21.01.2012 г., може да намерите в раздел „Административни документи”-„Решения”.

Промените в Правилника на“Българска фондова борса – София” АД са свързани с промяна на наименованията и структурите на пазарите, организирани от БФБ и с част от качествените критерии, на които дружествата следва да отговарят, за да бъдат допуснати до търговия, както и с разширяване на спектъра на търгуваните на борсата финансови инструменти, като към текстовете, касаещи търговията на лихвоносни облигации се добавят и относимите тестове за облигации с нулев купон.

КФН представи Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото на 24 януари

На 24  януари се проведе пресконференция, на която Комисията за финансов надзор представи за публично обсъждане проекта на Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото.

 Председателят на КФН  г-н Стоян Мавродиев откри пресконференцията и представи стратегическата цел за защита на потребителите на небанковите финансови услуги. Подробна презентация бе изнесена от г-жа Антония Гинева, член на КФН.

Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организация и дейността на пенсионните фондове, ръководени от ПОК „Съгласие” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор” , издаде три решения, с които одобри измененията и допълненията в правилниците за организация и дейността на пенсионните фондове, ръководени от ПОК „Съгласие” АД.  Одобрен е Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”, на Професионален пенсионен фонд „Съгласие” и на Универсален пенсионен фонд „Съгласие”, приети от Съвета на директорите на ПОК „Съгласие” АД.
Решенията № 43 – УПФ, № 44- ППФ и  № 45 – ДПФ са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.

КФН представи Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото на 24 януари

Днес, 24 януари се проведе пресконференция, на която Комисията за финансов надзор представи за публично обсъждане проекта на Програма за защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на обществото.

Председателят на КФН  г-н Стоян Мавродиев откри пресконференцията и представи стратегическата цел за защита на потребителите на небанковите финансови услуги. Подробна презентация бе изнесена от г-жа Антония Гинева, член на КФН.

С проведеното събитие се даде старт на едномесечното публично обсъждане на Програмата. Всички заинтересовани лица могат да отправят своите коментари и становища на следния имейл: consumers@fsc.bg. Датата на приключване на консултациите е 24 февруари 2012г. 

 

Общозастрахователният портфейл от GROUPAMA TRANSPORTS е прехвърлен на GANEUROCOURTAGE SA

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 18 януари 2012 г. е получила информация от компетентния орган на Франция (Autorité deContrólePrudentiel, BanquedeFrance) относно прехвърлянето на общозастрахователния портфейл от GROUPAMA TRANSPORTS на GANEUROCOURTAGE SA. Прехвърлянето е публикувано в Официален вестник от 22 декември 2011 г. Посочените дружества имат право да извършват дейност в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Получени са 3 уведомления от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство за прехвърляне на застрахователни портфейли

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 17 януари 2012 г. е получила информация от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство относно прехвърлянето на животозастрахователните портфейли от Friends Provident Life Assurance Limited, Friends Provident Pensions Limited и Bupa Health Assurance Limited на Friends Provident Life and Pension Limited. Прехвърлянето е одобрено от техния Върховен съд на 18 ноември 2011 г. и е влязло в сила от 01 декември 2011 г. От посочените дружества Friends Provident Life Assurance Limited и Friends Provident Life and Pension Limited имат право да упражнява дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги и КФН е уведомена писмено на 12 декември 2011 г., че Friends Provident Life Assurance Limited няма да сключва нови договори на територията на България.

 Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 17 януари 2012 г. е получила информация от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство относно прехвърлянето на общозастрахователните портфейли от:

(1) от Alliance Assurance Company Limited, British & Foreign Marine Insurance Company Limited, Liverpool Marine & General Insurance Company Limited, London Guarantee & Reinsurance Company Limited, Royal & Sun Alliance  Insurance (Global) Limited, Royal & Sun Alliance Insurance Plc, Royal & Sun Alliance Reinsurance Limited, Royal Insurance (U.K.) Limited, Royal International Insurance Holdings Limited, Sun Alliance and London Insurance Plc., Sun  Alliance Insurance International Limited, Sun Alliance Insurance UK Limited, Sun Insurance Office Limited, The Century Insurance Company Limited, The Globe Insurance Company Limited, The London Assurance, The Northern Maritime Insurance Company Limited, The Sea Insurance Company Limited, The  Union Marine And General Insurance Company Limited на The Marine Insurance Company Limited;

(2) от Alliance Assurance Company Limited, British & Foreign Marine Insurance Company Limited, Liverpool Marine & General Insurance Company Limited, London Guarantee & Reinsurance Company Limited, National Vulcan Engineering Insurance Group Limited, Royal  & Sun Alliance Insurance (Global) Limited, Royal & Sun Alliance Reinsurance Limited, Royal Insurance (U.K.) Limited, Royal International Insurance Holdings Limited, Sun Alliance and London Insurance Plc., Sun  Alliance Insurance International Limited, Sun Alliance Insurance UK Limited, Sun Insurance Office Limited, The Century Insurance Company Limited, The Globe Insurance Company Limited, The London Assurance, The Northern Marine Insurance Company Limited, The Sea Insurance Company Limited, The Union Marine and General Insurance Company Limited на Royal & Sun Alliance Insurance Plc.;

(3)  от PA (GI) Limited на The Marine Insurance Company Limited и Royal & Sun Alliance Insurance Plc.;

(4)  от National Vulcan Engineering Insurance Group Limited и The Sea Insurance Company Limited на Sun Insurance Office Limited.

Прехвърлянето е одобрено от техния Върховен съд на 12 декември 2011 г. и влиза в сила от 01 януари 2012 г. От посочените дружества Royal & Sun Alliance  Insurance (Global) Limited, Royal & Sun Alliance Insurance Plc, Royal International Insurance Holdings Limited и The Marine Insurance Company Limited имат право да упражняват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

 

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 17 януари 2012 г. е получила информация от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство относно прехвърлянето на застрахователния портфейл от The Standard Steamship Owners’ Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited, The Standard Steamship Owners’ Protection & Indemnity Association (London) Limited и The Standard Steamship Owners’ Mutual War Risks  Association Limited в The Standard Steamship Owners’ Protection & Indemnity Association (Europe) Limited. Прехвърлянето е одобрено от техния Върховен съд на 19 декември 2011 г. и е влязло в сила на 30 декември 2011 г. От посочените дружества само The Standard Steamship Owners’ Protection & Indemnity Association (London) Limited има право да упражнява дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.