Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организация и дейността на пенсионните фондове, ръководени от ПОК „Съгласие” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор” , издаде три решения, с които одобри измененията и допълненията в правилниците за организация и дейността на пенсионните фондове, ръководени от ПОК „Съгласие” АД.  Одобрен е Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”, на Професионален пенсионен фонд „Съгласие” и на Универсален пенсионен фонд „Съгласие”, приети от Съвета на директорите на ПОК „Съгласие” АД.
Решенията № 43 – УПФ, № 44- ППФ и  № 45 – ДПФ са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.