Одобрени са изменения и допълнения в Правилника на “Българска фондова борса – София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН , ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на “Българска фондова борса – София” АД за изменения и допълнения на част IІІ „Правила за допускане до търговия” и част IV „Правила за търговия” на Правилника за дейността на регулирания пазар.

 Решение № 39– ФБ от 21.01.2012 г., може да намерите в раздел „Административни документи”-„Решения”.

Промените в Правилника на“Българска фондова борса – София” АД са свързани с промяна на наименованията и структурите на пазарите, организирани от БФБ и с част от качествените критерии, на които дружествата следва да отговарят, за да бъдат допуснати до търговия, както и с разширяване на спектъра на търгуваните на борсата финансови инструменти, като към текстовете, касаещи търговията на лихвоносни облигации се добавят и относимите тестове за облигации с нулев купон.

Одобрени са изменения и допълнения в правилника на “Българска фондова борса-София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Българска фондова борса-София” АД за изменение и допълнение в Правилника съгласно проект, представен в Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение 1134 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрени са изменения и допълнения в Правилника на “Българска фондова борса – София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН , ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на “Българска фондова борса – София” АД за изменения и допълнения в Правилника на “Българска фондова борса – София” АД. Промените са в следните насоки:
1) Създаден е нов чл. 40б от Правилника, с който е въведено изискване за разкриване от служителите на борсата на интереси, които засягат интересите на “Българска фондова борса – София” АД, както и забрана за участие в обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения по въпроси, по които служител или член на семейството му има интерес
2) Направени са изменения и допълнения в чл. 49 от Правилника, като е посочено, че членовете на борсата трябва да предприемат предвидените в Правилата им за вътрешна организация мерки за избягване на конфликти на интереси, съответно – за справедливо третиране на клиентите, когато конфликтите са неизбежни; конкретизирани са задължения за уведомяване на “Българска фондова борса – София” АД при конфликти на интереси между борсовите членове и техни клиенти и между клиентите помежду им, както и при конфликт на интереси между членове на борсата . Предвидено е, че изпълнителният директор “Българска фондова борса – София” АД предприема мерки за разрешаване на конфликта, възникнал между борсови членове.
3) С изменение в чл. 129, ал. 4, т. 4 от Правилника е предвидена санкция за нарушаване на чл. 49 от същия.