Решение от заседание на КФН от 30 януари 2012 г.

На свое заседание от 30.01.2012 г. КФН взе следното решение:

  1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от„Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, поименни и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка