Решения от заседание на КФН от 25 януари 2012 г.

На свое заседание от 25.01.2012 г. КФН взе следните решения:

  1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Джи Пи Ес Контрол” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 4 000 000 (четири милиона) евро, разпределени в 4 000 (четири хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка
  2. Одобрява промяна в устава на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, гласувана на проведено на 26.09.2011 г. редовно общо събрание на акционерите на дружеството
  3. Признава на Детелин Койчев пълна правоспособност на отговорен актюер, придобита в държава-членка
  4. Избира Теодора Якимова-Дренска за Заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат 5 години