Одобрен е представеният от „ПБРП” АД, гр. Русе, Договор за преобразуване на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,одобри представените  от „ПБРП” АД, гр. Русе, Договор за преобразуване на дружеството от 19.10.2006 г., Доклад на Управителния Съвет на приемащото дружество, Доклад на управителя на вливащото се дружество, Докладите по чл. 262м и 262ф от Търговския закон на назначените независими проверители.

Пълния текст на решение 1121 може да намерите в раздел „Документи”.