Решения на КФН от заседание на 22.11.2006 г.

На свое заседание от 22.11.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на „Алфа Кредит” АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са : „Алфа финанс холдинг” АД с 40% от капитала, „Албена инвест холдинг” АД с 30% от капитала и  „Текам” ООД с 30%.
Изпълнителен директор и Председател на СД на „Алфа Кредит” АДСИЦ е Константин Ненов.

2. Издаде лиценз на „Статус имоти” АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са 2 юридически лица –   ИД„Адванс Инвест” АД с 30% от капитала, инвестиционен посредник „Статус Инвест” ООД с 20% от капитала –  и 9 физически лица. Изпълнителен директор на „Статус имоти” АДСИЦ е Орлин Япраков, Председател на СД – Димитър Главчев.
„Статус имоти” АДСИЦ ще развива своята дейност предимно на територията на големите индустриални центрове и курортни селища.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от “Енемона” АД, гр. Козлодуй. Емисията с ISIN код BG2100021067 е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя обикновени, необезпечени, лихвоносни облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 6-месечен Euribor + 4 %, изчислени върху главницата по облигационния заем. Лихвените плащания са на шест месеца, срокът на облигационния заем е 60 месеца, считано от 26.06.2006, с падеж 26.06.2011 г.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от “Елана Холдинг” АД, гр. София. Емисията с ISIN код BG2100020069 е в размер на 3 460 000 евро, разпределени в 3 460 броя обикновени, обезпечени, лихвоносни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с годишна лихва от 6.50%.  Лихвените плащания са на шест месеца, срокът на облигационния заем е 36 месеца, считано от 14.06.2006, с падеж 14.06.2009 г.
Първичното публично предлагане е извършено при условията на частно предлагане. Облигационната емисия е целева, като набраните средства са използвани за закупуване на поземлен имот в София.

5. Издаде на “Реал финанс Асет Мениджмънт” АД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. Дружеството трябва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал от 250 000 лв. е изцяло внесен.  
Учредители на дружеството са „Холдинг Варна А” АД с 95% от капитала и „Камчия” АД с 5%. Изпълнителен директор е Марин Стоев.

6. Издаде одобрение  на “Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ за замяна на обслужващото дружество „Адрес Груп” ЕООД с „Фортън Интернешънъл” АД.

7. Издаде на ЗПАД “Армеец” нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникващи при използване на сухопътни моторни превозни средства”.

8. Признава на Димитри Лансу правоспособността на отговорен актюер, придобита извън България. Признатата правоспособност е частична, като обхваща правоспособност в областта на общото застраховане и животозастраховането.