Интернет страницата на КФН се обогати с нова рубрика – „Статистика на капиталовия пазар”

От днес интернет страницата на Комисията за финансов надзор се обогати с нова рубрика „Статистика на капиталовия пазар”, съдържаща подробни данни за пазара  и участниците на него.
„Динамичното развитие на капиталовия пазар обуславя необходимостта от  актуална информация, която да бъде публична и леснодостъпна. Нашето желание е новата рубрика да се превърне в източник на информация за всички заинтересовани лица – анализатори, журналисти, инвеститори.” –  коментира Димана Ранкова, зам.-председател на КФН. Според нея  новата рубрика ще внесе систематичност в информационния поток и в крайна сметка ще подпомогне функционирането на ефективен и прозрачен капиталов пазар.
Структурата на новата рубрика е съобразена със спецификата на пазара, като информацията е систематизирана в следните подрубрики: Акционерни дружества със специална инвестиционна цел; „Колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества”; „Инвестиционни посредници и БФБ-София”;  „Публични дружества и други емитенти на ценни книжа”.
Статистическите данни за всяка от горепосочените групи поднадзорни лица ще бъде обновявана на тримесечна база и попълнена с данни за предходни години.
В подрубрика „Колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества” са публикувани показатели за дейността и инвестиционните портфейли на КИС, както и  чуждестранните взаимни фондове, предлагащи публично дялове в България. Също така поместени са данни за собствения капитал, управлявани активи и сключените договори за управление на УД.
Собствения капитал, натрупани активи, възвращаемостта и структурата на активите на АДСИЦ са представени в подрубрика „Акционерни дружества със специална инвестиционна цел”.
Подрубрика „Инвестиционни посредници и БФБ-София” съдържа данни за дела на инвестиционните посредници в обема на търговията на БФБ-София, пазарната капитализация и резултатите от търговията на БФБ-София, както и за подадени поръчки и сключените сделки чрез системата за електронна търговия COBOS.
В последнaта подрубрика „Публични дружества и други емитенти на ценни книжа” са изложени финансовите показатели на публичните дружества, чуждестранно участие в тях, статистка по подотрасли на икономиката и публично издадени емисии облигации.