Одобрени са изменения и допълнения в Правилника на „Централен депозитар” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН , ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на „Централен депозитар” АД за изменения и допълнения в Приложения № 1, 7, 12, 20 и 23 на Правилника на дружеството.

 Промените в Правилника на „Централен депозитар” АД са свързани с измененията на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), които са в сила от 30.06.2011 г. С цитираните промени разпоредбите на чл. 109б и чл. 109в от ЗППЦК бяха отменени, а аналогични норми относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, бяха приети в ЗПУПС. Извършената промяна в текстовете от Правилника на „Централен депозитар” АД заменя досега действащите норми на ЗППЦК с тези от ЗПУПС.

 Решение № 9 – ЦД от 12.01.2012 г., може да намерите в раздел „Административни документи”-„Решения”.