Общозастрахователният портфейл от GROUPAMA TRANSPORTS е прехвърлен на GANEUROCOURTAGE SA

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 18 януари 2012 г. е получила информация от компетентния орган на Франция (Autorité deContrólePrudentiel, BanquedeFrance) относно прехвърлянето на общозастрахователния портфейл от GROUPAMA TRANSPORTS на GANEUROCOURTAGE SA. Прехвърлянето е публикувано в Официален вестник от 22 декември 2011 г. Посочените дружества имат право да извършват дейност в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.