Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организация и дейността на пенсионните фондове, ръководени от ПОД „Доверие” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор” , издаде три решения, с които одобри измененията и допълненията в правилниците за организация и дейността на пенсионните фондове, ръководени от ПОД „Доверие” АД.  Одобрен е Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, на Професионален пенсионен фонд „Доверие” и на Универсален пенсионен фонд „Доверие”, приети от Управителния съвет на ПОК „Доверие” АД.

Решенията № 30 – УПФ, № 31- ППФ и  № 32 – ДПФ са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.