Решения от заседание на 28.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ.

Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от стойността на индекса ЛЕОНИА ПЛЮС към датата на лихвено плащане плюс надбавка 6,00%, но не по-малко от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 11.04.2023 г. и дата на падеж 11.04.2030 г., с ISIN код BG2100007231.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Признава на Цветомир Георгиев частична правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането, придобита извън Република България.

3. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно изискванията за управление на продукта по ДПФИ II (ESMA35-43-3448), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 1 януари 2024 г.

4. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги (EBA/GL/2023/04), издадени от Европейския банков орган, считано от 1 януари 2024 г.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Ирландия (Central Bank of Ireland) за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Ирландия относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life.

Решения от заседание на 26.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава одобрение на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 от ЗДСИЦДС (строително-монтажни работи в недвижими имоти) на трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

2. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ EАД и до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ EАД, с което уведомява дружествата, че са изпълнени всички изисквания за прехвърляне на дейностите по управление на портфейл финансови активи от „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ EАД и „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ EАД към „Групама Управление на Активи“ (Groupama Asset Management).

3. Вписва „АДЮТАНТ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща писмо до лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрения за делегиране на функцията по оценяване на активите на трето лице.

#ЗаЕврото накратко: отговорите, които търсим

Комисията за финансов надзор подкрепя стартиралата кампания на Европейската комисия в България, посветена на общата европейска валута: “#ЗаЕврото накратко: отговорите, които търсим”, която се провежда със съдействието на Българската народна банка и Министерството на финансите.

Поредицата от 10 информационни видеоклипа цели да предостави разбираема и практична информация за ползите от присъединяването на страната към еврозоната, както за българската икономика, така и за гражданите и бизнеса.

Кампанията дава отговори на най-често задаваните въпроси свързани с въвеждането на новата официална валута у нас, а именно: какво представлява еврозоната, защо ни е необходимо еврото, какъв е дългогодишният път на България към еврозоната, какво ще се случи с парите ни, как ще изглеждат монетите и банкнотите, и как можем да го разпознаем, ще се променят ли лихвите, заемите, депозитите и застраховките. Кампанията ще развенчае и много митове и легенди за еврото и еврозоната. Инициативата представя и добри практики от плавния преход на други държави, доказващи, че и България може да извърви пътя по приемането на еврото безпроблемно и леко.

С разбирането, че кампанията на Представителството на ЕК в България подпомага усилията и работата на българските институции по пътя към еврозоната, Комисията за финансов надзор ще сподели информационните клипове чрез своите институционални дигитални канали. Първият видео материал можете да видите тук.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г. в КФН са получени 18 (осемнадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

За периода е постъпило 1 (едно) уведомление за  намерение на застраховател със седалище в държава членка да извършва дейност на територията на Република България. През периода няма постъпили уведомления относно оттегляне на намерението застрахователни дружества със седалище в държава членка на ЕС да  извършват трансгранична дейност на територията на Република България, при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. август 2023 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 423 (четиристотин двадесет и три) дружества.

За периода от 01.08.2023 г. – 31.08.2023 г. в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 13 (тринадесет) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги за същия период, са получени по отношение на 1 (един) застрахователен посредник.  В резултат на това, към края на м. август 2023 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, се увеличава до 2 156 (две хиляди сто петдесет и шест).

През м. август 2023 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на местни застрахователи да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. юни 2023 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 19 (деветнадесет).

За периода 01.08.2023 г. – 31.08.2023 г. КФН е изпратила 1 (едно) уведомление относно намерението на застрахователен посредник със седалище в Република България да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги. В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, се променя на 66 (шестдесет и шест).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на 21.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Отписва „Люк“ АДСИЦ, гр. София, като публично дружество и издадената от него емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Емисията е в размер на 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100064069.

2. Одобрява Преслава Николова за член на управителния съвет на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД.

3. Утвърждава „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/“ ЕАД.

Работно време – официален празник

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с официалния празник по повод деня на Независимостта на България, на 22 септември 2023 г., може да отправяте запитванията си писмено на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg

Информационният център на КФН ще бъде отново на Ваше разположение на 25 септември 2023 г. от 9:00 до 17:30 часа.

Комисията за финансов надзор представи проекта Единна Информационна Система 

Като част от изпълнението на Проект „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.011-0001-C01 /23.07.2020 г. с бенефициент Комисия за финансов надзор, изпълнителят на проекта „Скейл Фокус“ АД представи ЕИС и нейните функционалности пред повече от 170 представители на дружества и асоциации от небанковия финансов сектор.

Главният секретар на КФН – г-жа Деница Кирова сподели пред многобройната аудитория, че „с внедряване на ЕИС, българският регулатор подобрява процеса по обслужване на гражданите и бизнеса. Дигиталният достъп до административните ни услуги спестява време, интегрира дейностите и процесите на Комисията със системите на европейските регулатори. ЕИС е предназначена да рационализира регулаторните и надзорни процеси, създава устойчива и благоприятна среда за работа, която консолидира различни източници на данни, автоматизира отчитането и предоставя нов модел на комуникация в небанковия финансов сектор“.

DSC_0241-11

Дигитализацията на Комисията е част от електронното управление – постоянен приоритет във всички национални стратегии и програми в Република България през последното десетилетие. Цифровите решения в интерес на гражданите и бизнеса са коренна промяна в модела на административно обслужване, както и възможност за стандартизация, оперативна съвместимост и споделяне на ресурси от институциите. Именно автоматизираният обмен на данни между информационните системи на отделните администрации и националната схема за електронна идентификация са и  остават основни условия за ефективно е-управление в страната.

„Днес, в един бързо развиващ се дигитален свят, от ключово значение е да  предвидим и отговорим на промените, за да гарантираме ефективност, прозрачност, и най-вече комуникация на съвсем ново ниво между регулатора и всички участници от  небанковия финансов сектор. Вярвам, че дигиталната трансформация не е просто модерен израз, тя е положително предизвикателство и реална необходимост. Внедряването на цифровите технологии в дейността на Комисията за финансов надзор далеч не е само в модернизирането на нашите системи, но и в преосмисляне на начина, по който си взаимодействаме с гражданите и бизнеса. С днешното представяне за дигиталната КФН, ние не само заявяваме твърдата си позиция да работим за увеличаване на инвестиционния потенциал на страната ни, но изграждаме стандарт, с който Комисията пълноправно застава на картата на европейските регулатори“, заяви Бойко Атанасов, председател на КФН.

В изпълнение на Националната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 г., ЕИС на КФН интегрира ключови хоризонтални компоненти на електронното управление. С въвеждането ѝ се дава възможност за преглед, проследяване, контрол, валидация и анализ на постъпващата и обработвана информация, внедрява се възможност за автоматизиран трансфер на данни, включително от и към външни системи на национално и международно ниво; надграждат се електронните административни услуги (ЕАУ), предоставяни от КФН, усъвършенстват се и регистрите на Комисията.

ЕИС реализира надежден, съвременен и сигурен начин на комуникация със заявителите на ЕАУ при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи. Автоматизират се бизнес процесите и процедурите по обработка, контрол и анализ на данни и документи. Подобрява се регулаторната и надзорна дейност на КФН като се консолидират информационните потоци и процеси и се създава ефективен механизъм за прилагане на риск базиран контрол.

ЕИС има за цел и да гарантира прозрачен, бърз и сигурен дигитален надзор, който да повиши конкурентоспособността на България като инвестиционна дестинация, както и да надгради постигнатото ниво на регулаторни и надзорни стандарти.

Комисията за финансов надзор ще продължи да бъде част от развитието на технологиите, цифровизацията и дигитализацията, като активно работи за постигане на единодействие между нормативните изисквания и изпълнението им в дигитална среда. За изминалите години, част от конкретните резултати са функциониращият Иновативен хъб, осигуряващ единна контактна точка с финтех дружествата; дигиталната кампания – #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО, която чрез онлайн пространството дава основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните инвестиционни посредници; мобилната апликация FSC Mobile – в помощ на потребителите и на поднадзорните лица, използвайки най-популярните операционни системи – Android  и iOS, както и ЕИС, осигуряваща автоматизация на всички основни бизнес процеси в КФН.

Повече информация за проекта, можете да намерите тук.

Решения от заседание на 19.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Алианц Банк България“ АД.

Емисията е в размер на 39 500 000 евро, разпределени в 395 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на 6,85% годишно,  с четири годишни лихвени плащания, всяко в размер на 2 705 750 евро, с еднократно погасяване на главницата на падежа на облигационната емисия, с матуритет 48 месеца, считано от датата на издаване на емисията, с право на емитента да упражни три кол опции – кол опция, която може да се упражни на датата на лихвено плащане, съвпадаща с настъпването на третата годишнина от датата на издаване на емисията (кол опция на емитента), кол опция при настъпване на данъчно събитие съгласно условията на емисията (данъчна кол опция) и кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения (кол опция при дисквалификация), с дата на емитиране 30.03.2023 г. и дата на падеж 30.03.2027 г., с ISIN код BG2100003230.

Вписва „Алианц Банк България“ АД като емитент и посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Студентска център” АД, гр. Бургас.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100013239, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,50%, но не по-малко от 3,50% и не повече от 6,50%, с дата на емитиране 10.05.2023 г. и дата на падеж 10.05.2031 г.

Вписва „Студентска център” АД като емитент и посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Вписва емисия акции, издадена от „Тексим Банк“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 3 600 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100001921.

4. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му, до 03.10.2023 г. включително.

5. Издава одобрение на управляващо дружество Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.), Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“ КЧТ, подфонд „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ“, да продължи да бъде захранваща колективна инвестиционна схема на главния подфонд „Хорайзън Кей Би Си Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ“, Белгия, след осъществяване на преобразуване чрез вливане на подфонд KBC ExpertEase Business Defensive Balanced в „Хорайзън Кей Би Си Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ“.

Издава одобрение на управляващо дружество Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.), Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“ КЧТ, подфонд „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“, да продължи да бъде захранваща колективна инвестиционна схема на главния подфонд „Хорайзън Кей Би Си Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“, Белгия, след осъществяване на преобразуване чрез вливане на подфондове 90 August of Generation Plan, 90 February of Generation Plan и Horizon KBC ExpertEase Business Dynamic Balanced в „Хорайзън Кей Би Си Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“.

6. Одобрява представените промени в устава на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, които са приети с решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Решения от заседание на 14.09.2023 г.

 На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Кей Би Агро Индъстри“ ЕАД, гр. София.

Емисията е в размер на 40 000 000 лева, разпределени в 40 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,5%, но общо не по-малко от 3,50% и не повече от 6,50% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 19.12.2022 г. и дата на падеж 19.12.2031 г., с ISIN код BG2100021224.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Вписва „Кей Би Агро Индъстри“ ЕАД, гр. София, като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Петя Тодорова за независим член на съвета на директорите на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД.