Съобщение относно дейността на дружества Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД

Във връзка с постъпили в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнали и публикация във вестник „Банкер” бр. 21, 24-31.05.2013 г., относно дейността на дружества Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД (Exxus Markets Ltd и Aston Markets Ltd) на територията на Република България и по конкретно, че въпросните дружества действат като обвързани агенти на кипърското дружество Safecap Investments Limited, уведомяваме всички заинтересовани лица и потенциални инвеститори за следното:

Инвестиционен посредник от друга държава членка може да използва обвързан агент в приемаща държава членка, ако държавата членка по произход позволява използването на обвързан агент. В този случай за да може обвързаният агент да извършва дейност на територията на приемащата държава членка следва да бъдат налице две основни изисквания:

а. обвързаният агент следва да бъде регистриран като такъв от компетентния орган на държавата членка по произход на инвестиционния посредник и;

б. компетентният орган на държавата членка по произход на инвестиционният посредник следва да уведоми компетентния орган на приемащата държава, че инвестиционният посредник ще използва обвързан агент на нейна територия.

Към настоящия момент в КФН не е постъпвало уведомление от компетентния регулаторен орган на Република Кипър, че Safecap Investments Limited ще използва Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД като обвързани агенти на територията на Република България.

С оглед изясняване на статута на дружество Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД и взаимоотношенията им със Safecap Investments Limited, КФН е изпратила официално запитване до компетентния регулаторен орган на Република Кипър. Към настоящия момент не е предоставена конкретна информация свързана дейността на Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД и договорните  отношения на дружествата със Safecap Investments Limited.

Дружествата Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД не са  лицензирани, съответно не разполагат с разрешение от КФН и нямат право да предоставят инвестиционни услуги и дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти.

Във връзка с горното следва да се има предвид, инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от Българска народна банка и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез клон на територията на Република България. Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД не попадат в нито една от изброените по-горе хипотези, предвид което нямат право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България или друга държава членка.

Инвеститорите, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя инвестиционни услуги и дейности на клиенти.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

 

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2013 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През първото тримесечие на 2013 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 46 273 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 38 870 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2013 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 70 496 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за първото тримесечие на 2013 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Съобщение във връзка с взето решение от Борда на Директорите на Amundi Funds

Считано от 3-ти юни 2013 г. инвестиционният мениджър ще има право да получава възнаграждение за постигнати резултати, равно на 20 % от инвестиционното представяне на посочените в уведомленията до акционерите класове акции на съответния фонд съгласно посочените индекси. Периодът на наблюдение за изчисляването започва от 01. 12. и завършва на 30.11. всяка година, а първия период на наблюдение ще започне на 03.06.2013 г. на база нетната стойност на активите от
31.05.2013 г. и ще завърши на 30.11.2013 г.

            Ако акционерите не са съгласни с тези промени, те имат право да поискат акциите им да бъдат изкупени обратно без такса за обратно изкупуване до 14 ч. (люксембургско време) на 30.05.2013 г.

            Най-новите проспекти на дружествата и основната информация за инвеститорите могат да бъдат получени при поискване безплатно от адреса на управление на дружествата.

            Ако акционерите желаят да получат повече информация могат да се свържат с местното представителство.

            Пълният текст на съобщенията може да намерите на страницата на Комисия за финансов надзор в рубрика КИС и УД от ЕС – http://www.fsc.bg/KIS-i-UD-ot-ES-bg-798.

Важно съобщение на КФН

От 27.05.2013 г.  работното време на деловодството на Комисията за финансов надзор ще бъде от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2012 г. и за периода януари-март 2013 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване за 2012 г., както и за периода януари-март 2013 г., са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”. 

 

Съгласно представените отчети, брутният премиен приход за 2012 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 44 913 хил. лв., като се наблюдава ръст от 11,2 % на годишна база.

Спрямо края на 2011 г. делът на първите три, пет и десет компании нараства, като се наблюдава засилване на концентрацията на пазара по доброволно здравно осигуряване и намаление на конкуренцията между участниците в него.

Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 26 892 хил. лв. и отчитат увеличение от  13,1 % на годишна база.

Към края на 2012 г. общият размер на здравноосигурителните резерви, възлиза на 17 936 хил. лв., отчитайки увеличение от 12,4 % спрямо заделените година по-рано резерви.

Техническият резултат постигнат от здравноосигурителните дружества е отрицателен и възлиза на (-542 хил. лв.) при (-1 607 хил. лв.) за 2011 г. Финансовият резултат в края на периода е 796 хил. лв. при (- 550 хил. лв.) в края на предходната година. 

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества намалява с 0,6 % на годишна база и възлиза на 81 954 хил. лв. Собственият капитал на здравноосигурителните дружества нараства със 7,8 % на годишна база и достига 60 543 хил. лв. Поради технически затруднения на някои от здравноосигурителните дружествата, информацията за размера на собствените средства, намалени с нематериални активи, границата на платежоспособност и гаранционния капитал ще бъде публикувана на по-късен етап.

На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 32,8 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 22,5 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към края на годината е 171 280.

 

За месец януари 2013 г. реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 5 330 хил. лв., а изплатените претенции на 2 562 хил. лв. За периода януари-февруари 2013 г. записаните премии от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлизат на 11 040 хил. лв., при 11 953 хил. лв. отчетени за същия период на 2012 г., с което се отчита спад от 7.6 % на годишна база. Изплатените претенции нарастват с 27,8 % спрямо същия период на 2012 г. и възлизат на 5 040 хил. лв.

С най-голям относителен дял както в премийния приход, така и в изплатените претенции, е пакетът „Други здравноосигурителни пакети”, съответно от 31,8% и 37,4%.

 

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 2013 г., възлиза на 14 036 хил. лв., с което се отчита спад от 17 % на годишна база.  

Спрямо края на март 2012 г. пазарният дял на първите три, пет и десет дружества нараства.

 

В структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества най-голям дял заемат пакети „Други здравноосигурителни пакети” (31 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (24,6 %).

 

В края на първото тримесечие на 2013 г. размерът на изплатените претенции в сектора отчита увеличение от 15,2 % на годишна база и възлиза на 7 163 хил. лв.

Здравноосигурителните резерви отчитат намаление от 3,2 % спрямо края на месец март 2012 г. и възлизат на 20 476 хил. лв.

 

Отчетеният от дружествата по доброволно здравно осигуряване технически резултат в края на месец март 2013 г. възлиза на 481 хил. лв., при 1 335 хил. лв., отчетени в края на месец март 2012 г., а финансов резултат е 1 070 хил. лв., при 1 523 хил. лв. към края на първото тримесечие на 2012 г. 

 

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 6,5 % спрямо края на март 2012 г. и достига 94 574 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на дружествата по доброволно здравно осигуряване в края на първото тримесечие на 2013 г. възлиза на 70 102 хил. лв., с което се отчита ръст от 22,8 % на годишна база.

Одобрени са изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на “ДПФ – Бъдеще”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на “ДПФ – Бъдеще”. Пълният текст на решение № 379 – ДПФ/ 16.05.2013 г. може да намерите в раздeл Административни документи / Решения.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 30 април 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 431. За месец април 3 застрахователи от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България.

Към  30 април 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1636. За април 21 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, както и 9 са се отказали.

През април не са постъпили нови уведомления от застрахователи и от застрахователни брокери със седалище на територията на Република България, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС и общият брой на застрахователите остава 10, а на брокерите е 31.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Данни за застрахователния пазар към края на месец март 2013 година

Данните от отчетите на застрахователите към края на месеците януари, февруари и март 2013 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Към края на месец януари 2013 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 143 314 хил. лв., а от животозастрахователите – 29 719 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита ръст от 11,6 % в общото застраховане и ръст от 14,5 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор – ръст от 12,1 %.

Записаните към края на месец февруари 2013 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 237 870 хил. лв., а от животозастрахователите – на 54 805 хил. лв., като се отчита ръст от 11,5 % на годишна база в общото застраховане и ръст от 21,2 % на годишна база в животозастраховането, или общо за пазара – ръст от 13,2 %.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Р. България за периода януари-март 2013 г., възлиза на 417 774 хил. лв., като се отчита ръст от 7,8 % на годишна база при спад от 1,9 % за същия период на 2012 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 344 522 хил. лв., с което се реализира ръст от 6,6 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 73,7 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 16,0 %.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на първото тримесечие на 2013 г., възлиза на 73 252 хил. лв., с което се реализира ръст от 14,1 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента –76,5 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,8 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 159 311 хил. лв., като намаляват с 11,6 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 28 509 хил. лв., като се отчита увеличение от 11,2 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 1,9 % на годишна база и възлиза на 3 055 841 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 1,5 % на годишна база и достига 1 940 061  хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 5,3 % и достига 1 115 780 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите отчита спад от 0,8 % на годишна база и достига 884 445 хил. лв., в т.ч. 552 915 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 331 530 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 1,6 % на годишна база и достига 1 484 809 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.03.2013 г., нараства с 12,8 % на годишна база и достига 739 708 хил. лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 15 674 хил. лв. при 5 616 хил. лв. към края на март 2012 г., съответно финансов резултат от 15 886 хил. лв. при 9 721 хил. лв. за същия период на 2012 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на март на 2013 г. е 4 297 хил. лв. при 4 960 хил. лв. за същия период на 2012 г., а финансовият резултат е (- 18 747) хил. лв. при 5 998 хил. лв. към края на март 2012 г.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 347 622 хил. лв., като 1 794 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 1 435 хил. лв. от животозастрахователите и 344 393 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 42,0 % и 34,1 %.

Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на УПФ “Бъдеще” и ППФ “Бъдеще”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ “Бъдеще” и ППФ “Бъдеще”. Пълният текст на решения № 369 – УПФ/ 14.05.2013 г. и  № 370 – ППФ/14.05.2013 г. може да намерите в раздeл Административни документи / Решения.

Решения от заседание на КФН от 15 май 2013 г.

На свое заседание от 15 май 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение за преобразуване на инвестиционно дружество „ОББ Балансиран Фонд” АД в договорен фонд „ОББ Балансиран Фонд” АД, организиран и управляван от УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД.

2. Прекратява образуваното производство по издаване на допълнителен лиценз за нов вид застраховка „Заболяване” на Застрахователно акционерно дружество „Сожелайф България”, поради оттегляне на искането от застрахователното дружество.

3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Страхил Радовски.