Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2012 г. и за периода януари-март 2013 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване за 2012 г., както и за периода януари-март 2013 г., са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”. 

 

Съгласно представените отчети, брутният премиен приход за 2012 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 44 913 хил. лв., като се наблюдава ръст от 11,2 % на годишна база.

Спрямо края на 2011 г. делът на първите три, пет и десет компании нараства, като се наблюдава засилване на концентрацията на пазара по доброволно здравно осигуряване и намаление на конкуренцията между участниците в него.

Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 26 892 хил. лв. и отчитат увеличение от  13,1 % на годишна база.

Към края на 2012 г. общият размер на здравноосигурителните резерви, възлиза на 17 936 хил. лв., отчитайки увеличение от 12,4 % спрямо заделените година по-рано резерви.

Техническият резултат постигнат от здравноосигурителните дружества е отрицателен и възлиза на (-542 хил. лв.) при (-1 607 хил. лв.) за 2011 г. Финансовият резултат в края на периода е 796 хил. лв. при (- 550 хил. лв.) в края на предходната година. 

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества намалява с 0,6 % на годишна база и възлиза на 81 954 хил. лв. Собственият капитал на здравноосигурителните дружества нараства със 7,8 % на годишна база и достига 60 543 хил. лв. Поради технически затруднения на някои от здравноосигурителните дружествата, информацията за размера на собствените средства, намалени с нематериални активи, границата на платежоспособност и гаранционния капитал ще бъде публикувана на по-късен етап.

На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 32,8 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 22,5 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към края на годината е 171 280.

 

За месец януари 2013 г. реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 5 330 хил. лв., а изплатените претенции на 2 562 хил. лв. За периода януари-февруари 2013 г. записаните премии от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлизат на 11 040 хил. лв., при 11 953 хил. лв. отчетени за същия период на 2012 г., с което се отчита спад от 7.6 % на годишна база. Изплатените претенции нарастват с 27,8 % спрямо същия период на 2012 г. и възлизат на 5 040 хил. лв.

С най-голям относителен дял както в премийния приход, така и в изплатените претенции, е пакетът „Други здравноосигурителни пакети”, съответно от 31,8% и 37,4%.

 

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 2013 г., възлиза на 14 036 хил. лв., с което се отчита спад от 17 % на годишна база.  

Спрямо края на март 2012 г. пазарният дял на първите три, пет и десет дружества нараства.

 

В структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества най-голям дял заемат пакети „Други здравноосигурителни пакети” (31 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (24,6 %).

 

В края на първото тримесечие на 2013 г. размерът на изплатените претенции в сектора отчита увеличение от 15,2 % на годишна база и възлиза на 7 163 хил. лв.

Здравноосигурителните резерви отчитат намаление от 3,2 % спрямо края на месец март 2012 г. и възлизат на 20 476 хил. лв.

 

Отчетеният от дружествата по доброволно здравно осигуряване технически резултат в края на месец март 2013 г. възлиза на 481 хил. лв., при 1 335 хил. лв., отчетени в края на месец март 2012 г., а финансов резултат е 1 070 хил. лв., при 1 523 хил. лв. към края на първото тримесечие на 2012 г. 

 

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 6,5 % спрямо края на март 2012 г. и достига 94 574 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на дружествата по доброволно здравно осигуряване в края на първото тримесечие на 2013 г. възлиза на 70 102 хил. лв., с което се отчита ръст от 22,8 % на годишна база.