Решения от заседание на КФН от 15 май 2013 г.

На свое заседание от 15 май 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение за преобразуване на инвестиционно дружество „ОББ Балансиран Фонд” АД в договорен фонд „ОББ Балансиран Фонд” АД, организиран и управляван от УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД.

2. Прекратява образуваното производство по издаване на допълнителен лиценз за нов вид застраховка „Заболяване” на Застрахователно акционерно дружество „Сожелайф България”, поради оттегляне на искането от застрахователното дружество.

3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Страхил Радовски.