Данни за застрахователния пазар към края на месец март 2013 година

Данните от отчетите на застрахователите към края на месеците януари, февруари и март 2013 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Към края на месец януари 2013 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 143 314 хил. лв., а от животозастрахователите – 29 719 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита ръст от 11,6 % в общото застраховане и ръст от 14,5 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор – ръст от 12,1 %.

Записаните към края на месец февруари 2013 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 237 870 хил. лв., а от животозастрахователите – на 54 805 хил. лв., като се отчита ръст от 11,5 % на годишна база в общото застраховане и ръст от 21,2 % на годишна база в животозастраховането, или общо за пазара – ръст от 13,2 %.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Р. България за периода януари-март 2013 г., възлиза на 417 774 хил. лв., като се отчита ръст от 7,8 % на годишна база при спад от 1,9 % за същия период на 2012 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 344 522 хил. лв., с което се реализира ръст от 6,6 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 73,7 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 16,0 %.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на първото тримесечие на 2013 г., възлиза на 73 252 хил. лв., с което се реализира ръст от 14,1 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента –76,5 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,8 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 159 311 хил. лв., като намаляват с 11,6 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 28 509 хил. лв., като се отчита увеличение от 11,2 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 1,9 % на годишна база и възлиза на 3 055 841 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 1,5 % на годишна база и достига 1 940 061  хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 5,3 % и достига 1 115 780 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите отчита спад от 0,8 % на годишна база и достига 884 445 хил. лв., в т.ч. 552 915 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 331 530 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 1,6 % на годишна база и достига 1 484 809 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.03.2013 г., нараства с 12,8 % на годишна база и достига 739 708 хил. лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 15 674 хил. лв. при 5 616 хил. лв. към края на март 2012 г., съответно финансов резултат от 15 886 хил. лв. при 9 721 хил. лв. за същия период на 2012 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на март на 2013 г. е 4 297 хил. лв. при 4 960 хил. лв. за същия период на 2012 г., а финансовият резултат е (- 18 747) хил. лв. при 5 998 хил. лв. към края на март 2012 г.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 347 622 хил. лв., като 1 794 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 1 435 хил. лв. от животозастрахователите и 344 393 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 42,0 % и 34,1 %.