Съобщение във връзка с взето решение от Борда на Директорите на Amundi Funds

Считано от 3-ти юни 2013 г. инвестиционният мениджър ще има право да получава възнаграждение за постигнати резултати, равно на 20 % от инвестиционното представяне на посочените в уведомленията до акционерите класове акции на съответния фонд съгласно посочените индекси. Периодът на наблюдение за изчисляването започва от 01. 12. и завършва на 30.11. всяка година, а първия период на наблюдение ще започне на 03.06.2013 г. на база нетната стойност на активите от
31.05.2013 г. и ще завърши на 30.11.2013 г.

            Ако акционерите не са съгласни с тези промени, те имат право да поискат акциите им да бъдат изкупени обратно без такса за обратно изкупуване до 14 ч. (люксембургско време) на 30.05.2013 г.

            Най-новите проспекти на дружествата и основната информация за инвеститорите могат да бъдат получени при поискване безплатно от адреса на управление на дружествата.

            Ако акционерите желаят да получат повече информация могат да се свържат с местното представителство.

            Пълният текст на съобщенията може да намерите на страницата на Комисия за финансов надзор в рубрика КИС и УД от ЕС – http://www.fsc.bg/KIS-i-UD-ot-ES-bg-798.