Съобщение относно дейността на дружества Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД

Във връзка с постъпили в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнали и публикация във вестник „Банкер” бр. 21, 24-31.05.2013 г., относно дейността на дружества Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД (Exxus Markets Ltd и Aston Markets Ltd) на територията на Република България и по конкретно, че въпросните дружества действат като обвързани агенти на кипърското дружество Safecap Investments Limited, уведомяваме всички заинтересовани лица и потенциални инвеститори за следното:

Инвестиционен посредник от друга държава членка може да използва обвързан агент в приемаща държава членка, ако държавата членка по произход позволява използването на обвързан агент. В този случай за да може обвързаният агент да извършва дейност на територията на приемащата държава членка следва да бъдат налице две основни изисквания:

а. обвързаният агент следва да бъде регистриран като такъв от компетентния орган на държавата членка по произход на инвестиционния посредник и;

б. компетентният орган на държавата членка по произход на инвестиционният посредник следва да уведоми компетентния орган на приемащата държава, че инвестиционният посредник ще използва обвързан агент на нейна територия.

Към настоящия момент в КФН не е постъпвало уведомление от компетентния регулаторен орган на Република Кипър, че Safecap Investments Limited ще използва Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД като обвързани агенти на територията на Република България.

С оглед изясняване на статута на дружество Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД и взаимоотношенията им със Safecap Investments Limited, КФН е изпратила официално запитване до компетентния регулаторен орган на Република Кипър. Към настоящия момент не е предоставена конкретна информация свързана дейността на Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД и договорните  отношения на дружествата със Safecap Investments Limited.

Дружествата Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД не са  лицензирани, съответно не разполагат с разрешение от КФН и нямат право да предоставят инвестиционни услуги и дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти.

Във връзка с горното следва да се има предвид, инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от Българска народна банка и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез клон на територията на Република България. Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД не попадат в нито една от изброените по-горе хипотези, предвид което нямат право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България или друга държава членка.

Инвеститорите, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя инвестиционни услуги и дейности на клиенти.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

 

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.