Решения от заседание на КФН от 3 юни 2013 г.

На свое заседание от 3 юни 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде лиценз на  „Ризърв Кепитал” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания (секюритизация на вземания).

Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Ризърв Кепитал” АДСИЦ в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.

Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Разширява обхвата на издадения на „Инвест фонд мениджмънт” АД лиценз за извършване  на дейност като управляващо  дружество с допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

– управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

– инвестиционни консултации, относно финансови инструменти;

– съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

3. Прие „Насоки относно изключенията за дейностите по поддържане на пазара и операциите на първичния пазар съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение”, които са публикувани в рубриката „Европейски въпроси”, подрубрика: „ЕС законодателство” – „Насоки и препоръки” – ESMA.