Публична консултация относно застраховането срещу бедствия

Европейската комисия публикува „Зелена книга относно застраховането срещу природни и причинени от човека бедствия”, която поставя редица въпроси относно пригодността и наличието на подходящо застраховане срещу бедствия.  Целта е да се повиши осведомеността и да се направи оценка дали действие на равнище ЕС би било целесъобразно или необходимо с цел подобряване на пазара за застраховане срещу бедствия в Европейския съюз.

Европейската комисията (ЕК) приканва заинтересованите страни да изпратят своите мнения по въпросите, засегнати в настоящата зелена книга, и да отговорят на който и да е или на всички от тях. Въз основа на резултатите от тази консултация ЕК ще вземе решение относно най-добрия начин на действие във връзка с въпросите, изложени в настоящата зелена книга, включително законодателни мерки, ако е целесъобразно.

Получените отговори ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕК, освен ако изрично не бъде поискана поверителността им и отделно ще бъде публикувано обобщение на резултатите.

Заинтересованите страни могат да изпращат своите мнения до 30 юни 2013 г. на следния електронен адрес: markt-consultation-disasterinsurance@ec.europa.eu.

Зелената книга може да бъде намерена в рубрика „Европейски въпроси”, подрубрика „ЕС новини/уведомления”:
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Green-Paper_Insurance-Disasters_BG.pdf
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Green-Paper_Insurance-Disasters_EN.pdf