Oт 01.07.2004 г. в пенсионните фондове се въвежда воденето на индивидуалните партиди на осигурените лица в лева и дялове.

От 1 юли 2004 г. влиза в сила Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН. С тази наредба се въвеждат изисквания към пенсионноосигурителните дружества за:
– ежедневна оценка на активите и пасивите на пенсионните фондове
– изчисляване и обявяване стойността на един дял
– водене на индивидуалните партиди на осигурените лица в лева и дялове.
С Наредбата пенсионноосигурителните дружества се задължават да представят ежедневно по електронен път в КФН информация за стойността на нетните активи, броят дялове и за стойността на един дял за всеки фонд за допълнително пенсионно осигуряване, по образец утвърден от заместник – председателя на КФН.
Повече информация за дяловете може да намерите тук.

Решения от заседание на КФН от 30.06.2004 г.

1. Отказа потвърждение на коригиран проспект за вторично публично предлагане на акции от "Даймънд Финанс" АД и вписването на дружеството като публично в регистъра.

2. Отказа потвърждение на коригиран проспект за вторично публично предлагане на акции от "Доминант Финанс" АД и вписването на дружеството като публично в регистъра.

3. Не потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции на ЗПАД "Булстрад" АД чрез 4. Спря производството по потвърждаване на проспекта на ИД"Капман Капитал" АД до    инвестиционен посредник "Обединена българска банка" АД и върна за доразглеждане проспекта.получаването в КФН на съдебното решение за вписване на промените в устава и в състава на съвета на директорите.

4. Възобнови процедура по вписване на издадена емисия акции от "Булгар Чех инвест холдинг" АД, гр. Смолян,  но на днешното заседание отказа да впише емисията от 397 235 поради несъответствия с разпоредбите на ЗППЦК.

5. Издаде лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управлявани от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване на Николай Тодоров.

6. Прие практика за съдържанието на поканата за свикване на общо събрание на   акционерите на публично дружество в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Търговския закон.
Пълния текст на Практиката може да намерите в раздел "Документи"- "Указания и изисквания".

7. Прие програма за нормативната дейност на КФН до края на годината, в която са заложени 6 наредби и 2 проекта: на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на Кодекс за застраховането.  

Данни за доходността на пенсионните фондове към 31.05.2004 г.

Във връзка с публикации в медиите за отрицателна доходност на пенсионните фондове КФН публикува обобщена информация за размера на балансовите активи на пенсионните фондове за допълнително доброволно и допълнително задължително пенсионно осигуряване към 31.05.2004 г. и за постигнатия доход от инвестиране на активите за периода от началото на годината да края на месец май. Източник на обобщените данни са ежемесечно представяните от пенсионноосигурителните дружества в КФН финансови отчети и справки за дейността на пенсионните фондове.
Формираният доход от инвестиране на активите на някои фондове към 31.05.2004 г. е по-нисък в сравнение с края на предходния месец, поради отчетени през месец май отрицателни разлики от ежемесечната последваща оценка на част от активите в инвестиционните портфейли на съответните фондове. Намалението се дължи основно на понижението на котировките на дълговите ценни книжа през месец май и извършената въз основа на пазарните цени оценка на съответните емисии в портфейлите на пенсионните фондове.
Данните за доходността на пенсионните фондове ще бъдат официално обявени след приключване на първото шестмесечие и представянето в КФН на справките за доходността от инвестиране на средствата на пенсионните фондове.
Обобщената информация може да намерите в раздел "Публикации", "Статистика и анализи" – "Статистика на осигурителния пазар".

Одобри се образуването на допълнителен резерв на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри образуването на допълнителен резерв на "ДЗИ" АД.

Съобщения за поднадзорни лица, които дължат такси към КФН, вече се публикуват в интернет страницата на комисията

Димана Ранкова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение съобщенията за събиране на дължими такси към комисията да се публикуват  на интернет страницата на комисията.
Тази информация касае лицата, към които е била  отправена покана за доброволно внасяне на дължимите суми, но писмата-покани не са получени на посочените по досиетата адреси за кореспонденция и сумите не са приведени.
Ако в 14-дневен срок от публикуване на съобщението лицата не предприемат действия по доброволно изпълнение, съобщението се смята за редовно връчено  и ще бъде приложено към досието на поднадзорното лице в КФН. 
Вече е започнала процедура спрямо "Екарисаж-Тенево" АД (л), с. Тенево, Формопласт" АД, гр. София, "Севко" АД, гр. Севлиево, "Милкана Червен бряг" АД, гр. Червен бряг, "МБЕ Гара Хитрино" АД, гара Хитрино, "Симко" АД (л), гр. Ботевград, "Оборище" АД (н), гр. София, "Сердика – Кула" АД, гр. Кула, "Коприна" АД, гр. Свиленград,  "Латекс груп" АД (л), гр. София, "Ципринус" АД (н), гр. Пловдив, "Кюстендилски плод" АД, "Венец" АД (л), гара Орешец, "Холдинг Нов век" АД, гр. София, "Победа – ТВ" АД, гр. Твърдица,
Дължимите суми от тези 15 дружества следва да бъдат внесени на каса в КФН или да се преведат по банкова сметка.
Пълния текст на съобщението по чл. 50, ал. 2 от ДЦК със списък на лицата и дължимите суми може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".

 

Утвърдиха се образци на справки за стойността на нетните активи на фондовете за пенсионно осигуряване

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор",  утвърди образци на справка за стойността на нетните активи на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, на професионален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на универсален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Пълния текст на решение 470 може да намерите в раздел "Документи".

Решения от заседание на КФН от 23.06.2004 г

На свое редовно заседание от 23 юни 2004 г. КФН взе следните решения:

 1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от "Инвестор БГ" АД, гр. София, които са 320 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев  и минимална емисионна стойност 3,30 лв. всяка една. Капиталът на дружеството се увеличава от 280 030 лв. на 600 030 лв., съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството.
Посочената емисия се вписва в регистъра, воден от КФН и "Инвестор" БГ АД се вписва като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. 

 2. Разрешава публикуване на търгово предложение на "Златен лев Холдинг" АД, гр. София, за закупуване на акции на "Системи за телеобработка и мрежи" АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Златен лев брокери" ООД.

3. Прие Инструкция за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Предстои публикуването на инструкцията в Държавен вестник и на интеренет страницата на комисията.

 4. Прие указания за тълкуването и прилагането на чл. 2а от Наредба № 4  за задължителното застраховане, а именно че зам.-председателят на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", може да одобрява общи условия, тарифи и застрахователно-технически планове (както и промени в тях) по задължителните застраховки, регламентирани в Наредбата, когато същите предвиждат следните облаги за застрахованите: годишен технически преглед на моторното превозно средство с отстъпка от цената и  пътна помощ с отстъпка от цената.
  Тези облаги могат да се предлагат само при доброволните нива на отговорност на застраховките, регламентирани в Наредбата. Размерът на застрахователната премия по доброволните нива на отговорност на застраховките, намален с размера на всички предоставяни облаги, трябва да е по-висок от минималния задължителен размер на премията, определен със заповед на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
Пълния текст на указанието ще бъде публикуван на страницата на комисията.

Издадени наказателни постановления от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”

Управление “Осигурителен надзор” към Комисията за финансов надзор извърши проверка на представените в КФН годишни финансови отчети на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване. При проверката се установи, че в нарушение на разпоредбите на чл. 190, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване изпълнителните директори, представляващи три от дружествата, не са представили в законоустановения срок – до 31.03.2004 г. отчети за управлението, за което им бяха съставени актове за установяване на административни нарушения.
Във връзка с това през м. май 2004 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, издаде наказателни постановления, с които бяха наложени глоби на изпълнителните директори на ПОК “АЛИАНЦ – БЪЛГАРИЯ” АД, ПОК “ДСК-РОДИНА” АД и “ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ” АД.

Издадени разрешения за придобиване на акции от “Делта Сток” АД

Заместник-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешения за придобиване последващо пряко акции от капитала на “Делта Сток” АД на следните лица : Васил Тасев , Любомир Манолов , Йордан Скорчев, Николай Недков,  Николай Колев.

Решенията са публикувани на интернет страницата ни, раздел “Документи”.

Утвърдени са образец на заявление по чл. 5, ал. 1 и на декларации по чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” издаде решение № 463-АО/17.06.2004 г., с което утвърди образец на заявление по чл. 5, ал. 1 и на декларации по чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 28.04.2004 г. за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, съгласно изискването на § 3 от същата наредба.