Издадени наказателни постановления от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”

Управление “Осигурителен надзор” към Комисията за финансов надзор извърши проверка на представените в КФН годишни финансови отчети на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване. При проверката се установи, че в нарушение на разпоредбите на чл. 190, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване изпълнителните директори, представляващи три от дружествата, не са представили в законоустановения срок – до 31.03.2004 г. отчети за управлението, за което им бяха съставени актове за установяване на административни нарушения.
Във връзка с това през м. май 2004 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, издаде наказателни постановления, с които бяха наложени глоби на изпълнителните директори на ПОК “АЛИАНЦ – БЪЛГАРИЯ” АД, ПОК “ДСК-РОДИНА” АД и “ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ” АД.