Решения от заседание на КФН от 30.06.2004 г.

1. Отказа потвърждение на коригиран проспект за вторично публично предлагане на акции от "Даймънд Финанс" АД и вписването на дружеството като публично в регистъра.

2. Отказа потвърждение на коригиран проспект за вторично публично предлагане на акции от "Доминант Финанс" АД и вписването на дружеството като публично в регистъра.

3. Не потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции на ЗПАД "Булстрад" АД чрез 4. Спря производството по потвърждаване на проспекта на ИД"Капман Капитал" АД до    инвестиционен посредник "Обединена българска банка" АД и върна за доразглеждане проспекта.получаването в КФН на съдебното решение за вписване на промените в устава и в състава на съвета на директорите.

4. Възобнови процедура по вписване на издадена емисия акции от "Булгар Чех инвест холдинг" АД, гр. Смолян,  но на днешното заседание отказа да впише емисията от 397 235 поради несъответствия с разпоредбите на ЗППЦК.

5. Издаде лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управлявани от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване на Николай Тодоров.

6. Прие практика за съдържанието на поканата за свикване на общо събрание на   акционерите на публично дружество в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Търговския закон.
Пълния текст на Практиката може да намерите в раздел "Документи"- "Указания и изисквания".

7. Прие програма за нормативната дейност на КФН до края на годината, в която са заложени 6 наредби и 2 проекта: на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на Кодекс за застраховането.