Решения от заседание на КФН на 31.05.2018 г.


На заседанието си на 31.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Адара“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 15 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност от 1 000 лева всяка. Издадена е на 20.12.2017 г.,  с падеж на 20.12.2026 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6,75% и с периодичност на лихвените плащания на  6 месеца.
Вписва посочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
Вписва „Адара” АД, гр. София, като емитент.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “Адванс Инвест” и ДФ „Адванс Консервативен Фонд“ .
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Тренд Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Тренд Фонд Акции”, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар”.
 
4. Отписва „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, като публично дружество и издадената от него емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Астра Глобал Екуити”.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Астра Баланс”.

 
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 31.05.2018 г.


На заседанието си на 31.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Адара“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 15 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност от 1 000 лева всяка. Издадена е на 20.12.2017 г.,  с падеж на 20.12.2026 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6,75% и с периодичност на лихвените плащания на  6 месеца.
Вписва посочената емисия облигации във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
Вписва „Адара” АД, гр. София, като емитент.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) “Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) “Адванс Инвест” и ДФ „Адванс Консервативен Фонд“ .
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Тренд Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Тренд Фонд Акции”, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар”.
 
4. Отписва „Дитсманн Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София, като публично дружество и издадената от него емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Астра Глобал Екуити”.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „Астра Баланс”.

 
 
 
 

Решение от заседание на КФН на 29.05.2018 г.

На заседанието си на 29.05.2018 г. КФН реши:
 
Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Дивелъпмънт Груп“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 900 311 броя акции от капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

Комисията за финансов надзор представи Годишния отчет за дейността си за 2017 г. в Народното събрание


Комисията за финансов надзор (КФН) представи в Народното събрание Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2017 г., част от който е и завереният от Сметната палата финансов отчет.
През 2017 г. успешно беше приключен прегледът на активите на пенсионните фондове в България и прегледът на балансите на застрахователите и презастрахователите, както и стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите. Това беше изключителен опит за регулаторите в Европа, тъй като преди България тази задача не беше решавана никъде в Европейския съюз, освен в Румъния. Резултатите показаха, че застрахователният сектор и допълнителното пенсионно осигуряване в България са устойчиви. Беше назначена и втора проверка, за да се проследи как компаниите прилагат предписаните мерки. Установи се, че за пет застрахователни компании размерът на допустимите собствени средства, покриващи капиталовото изискване за платежоспособност към 31.12.2016 г., е бил недостатъчен. След представяне на окончателните отчети на квесторите КФН пристъпи към крайната надзорна мярка по отношение на две дружества – отнемане на лиценз с цел осигуряване на стабилност на пазара и защита на потребителите.
Основен акцент в регулаторната дейност на Комисията през миналата година беше инициирането на промени в Закона за Комисията за финансов надзор. Промените бяха необходими, предвид все по-големите затруднения, пред които беше изправена Комисията във връзка с изпълнение на надзорните и регулаторните ѝ правомощия, надзиравайки целия небанков сектор. С промените КФН постигна по-голяма независимост, преминавайки на самостоятелен бюджет, сформиран от такси на поднадзорните лица, а не от държавна субсидия. В рамките на отчетния период беше приет и Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Със закона се въведе разширяване на дефиницията на понятието „свързани лица“ и ограничаването на възможността за инвестиции в свързани лица. През 2017 г. се приеха и предложените от КФН промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. През отчетната година беше подготвен и внесен за разглеждане в Народното събрание проект на нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). КФН прие и редица наредби, подобрявайки нормативната рамка за извършване на дейност в небанковия финансов сектор у нас.
През 2017 г. активите на небанковия финансов сектор нарастват с 47.2% и в края на годината достигат 38 млрд. лв., като активите на всички видове небанкови финансови дружества/сегменти отчитат положително изменение на годишна база. Всички сегменти на небанковия финансов сектор се характеризират със силна конкуренция (управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми, дружества със специална инвестиционна цел и общозастрахователни дружества) или умерена конкурентна среда (животозастрахователи и пенсионноосигурителни дружества).
На капиталовия пазар се отчита сериозен ръст на всички пазарни индекси на фондовата ни борса, които нарастваха с двуцифрен темп на изменение на годишна база със забавяне през втората половина на годината.
През 2017 г. брутният премиен приход, реализиран у нас от всички застрахователи със седалище в Република България, възлиза на почти 2,160 млрд. лв., като се отчита ръст от 8% на годишна база. Въпреки предоставеното право за прехвърляне към Държавното обществено осигуряване на осигурените лица нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване нарастват през 2017 г., като към края на годината те достигат 12.7 млрд. лв.
Надзорната дейност на КФН е станала значително по-интензивна, за което свидетелстват както нарасналият брой проверки, които КФН е осъществила, така и нарасналият брой административни процедури.
Положителни тенденции се отбелязват и при защитата правата на потребителите на небанкови финансови услуги, като се подчертава откриването на Информационен център, който обслужва както гражданите, така и бизнеса.
През годината КФН е събрала приходи за повече от 6,7 млн. лв., а е извършила разходи за 11 млн. лв.
 
Годишният отчет за дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2017 г., Годишният финансов отчет за 2017 г., както и резюме, може да намерите на страницата на КФН, в раздел „За Комисията” – „Отчети на КФН”.
 

Решения от заседание на КФН на 28.05.2018 г.

На заседанието си на 28.05.2018 г. КФН реши:

 
1. Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
2. Изпраща писмо до „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени дружеството.
 
3. Изпраща писмо до УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с издаване на одобрение на нови членове на СД на УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
4. Издава одобрение на управляващото дружество (УД) “ПФБК Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „ПИБ Класик”, ДФ „ПИБ Гарант“, ДФ „ПИБ Авангард“ и ДФ „ПФБК Восток“.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД с искане за отстраняване на несъответствия в актуализираните проспекти на договорни фондове „ПИБ Класик“, „ПИБ Гарант“, „ПИБ Авангард” и „ПФБК Восток“.
           
6. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Градус“ АД, гр. Стара Загора. Емисията е в размер до 27 777 778 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми нови акции с номинална стойност 1 лев всяка, издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Градус“ АД, гр. Стара Загора, с 27 777 778 броя до 55 555 556 броя акции.
Вписва емисията в размер до 27 777 778 акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Вписва „Градус“ АД, гр. Стара Загора, като емитент.
 
7. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг” OOД (с предишнo наименование „ББГ Симекс – България” OOД) с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Гърция, Румъния и Италия.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Варчев Мениджинг Компани“ ЕАД с искане за отстраняване на несъответствия в актуализираните проспекти на договорни фондове „Варчев Високодоходен Фонд“ и „Варчев Балансиран Фонд“.
 
9. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторско дружество по чл. 101, ал. 1 от КЗ, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „Застрахователна компания Медико-21” АД.
 
10. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България Живот” АД с искане за отстраняване на констатирани несъответствия в представените документи във връзка с одобряването на Калин Костов за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България Живот” АД.
 
11. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България” АД с искане за отстраняване на констатирани несъответствия в представените документи във връзка с одобряването на Калин Костов за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България” АД.

Решения от заседание на КФН на 28.05.2018 г.

На заседанието си на 28.05.2018 г. КФН реши:

 
1. Изпраща писмо до „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
2. Изпраща писмо до „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени дружеството.
 
3. Изпраща писмо до УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с издаване на одобрение на нови членове на СД на УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
4. Издава одобрение на управляващото дружество (УД) “ПФБК Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „ПИБ Класик”, ДФ „ПИБ Гарант“, ДФ „ПИБ Авангард“ и ДФ „ПФБК Восток“.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД с искане за отстраняване на несъответствия в актуализираните проспекти на договорни фондове „ПИБ Класик“, „ПИБ Гарант“, „ПИБ Авангард” и „ПФБК Восток“.
           
6. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Градус“ АД, гр. Стара Загора. Емисията е в размер до 27 777 778 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми нови акции с номинална стойност 1 лев всяка, издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Градус“ АД, гр. Стара Загора, с 27 777 778 броя до 55 555 556 броя акции.
Вписва емисията в размер до 27 777 778 акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Вписва „Градус“ АД, гр. Стара Загора, като емитент.
 
7. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг” OOД (с предишнo наименование „ББГ Симекс – България” OOД) с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Гърция, Румъния и Италия.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Варчев Мениджинг Компани“ ЕАД с искане за отстраняване на несъответствия в актуализираните проспекти на договорни фондове „Варчев Високодоходен Фонд“ и „Варчев Балансиран Фонд“.
 
9. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторско дружество по чл. 101, ал. 1 от КЗ, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „Застрахователна компания Медико-21” АД.
 
10. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България Живот” АД с искане за отстраняване на констатирани несъответствия в представените документи във връзка с одобряването на Калин Костов за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България Живот” АД.
 
11. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България” АД с искане за отстраняване на констатирани несъответствия в представените документи във връзка с одобряването на Калин Костов за член на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България” АД.

Решения от заседание на КФН на 23.05.2018 г.


На заседанието си на 23.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Реал Финанс Балансиран Фонд” и ДФ „Реал Финанс Високодоходен Фонд“.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество (УД)  „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правила за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „ЕФ Принсипал”.
По отношение на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „ЕФ Рапид” издава одобрение на промени в Правила за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и връща за корекции документите, с които се иска одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ.
 
3. Приема нотификацията от Австрийския контролен орган за надзор над финансовите пазари (FМА) относно публичното предлагане на територията на Република България на класове ценни книжа на фондове ERSTE BOND EMERGING MARKETS, ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE, ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG, ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) и ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE SHORT TERM, управлявани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 
4. Уведомява „Застрахователна компания Олимпик – клон България” да предприеме необходимите действия по извършване на плащания, така както са определени в искането на Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър.
 
5. Издава одобрение на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. Пловдив, за промени в устава на дружеството.
 
6. Издава одобрение на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
7. Заличава „Еврокредит” EАД (в несъстоятелност) от регистъра на застрахователните брокери.
 
8.  Заличава „Рикавъри” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
9.  Приема Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2017 г., който ще бъде представен в Народното събрание до 30 май 2018 г.
 

 
 

Решения от заседание на КФН на 23.05.2018 г.


На заседанието си на 23.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Реал Финанс Балансиран Фонд” и ДФ „Реал Финанс Високодоходен Фонд“.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество (УД)  „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правила за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „ЕФ Принсипал”.
По отношение на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „ЕФ Рапид” издава одобрение на промени в Правила за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и връща за корекции документите, с които се иска одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ.
 
3. Приема нотификацията от Австрийския контролен орган за надзор над финансовите пазари (FМА) относно публичното предлагане на територията на Република България на класове ценни книжа на фондове ERSTE BOND EMERGING MARKETS, ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE, ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG, ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) и ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE SHORT TERM, управлявани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 
4. Уведомява „Застрахователна компания Олимпик – клон България” да предприеме необходимите действия по извършване на плащания, така както са определени в искането на Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър.
 
5. Издава одобрение на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. Пловдив, за промени в устава на дружеството.
 
6. Издава одобрение на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
7. Заличава „Еврокредит” EАД (в несъстоятелност) от регистъра на застрахователните брокери.
 
8.  Заличава „Рикавъри” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
9.  Приема Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2017 г., който ще бъде представен в Народното събрание до 30 май 2018 г.
 

 
 

Решения от заседание на КФН на 22.05.2018 г.


На заседанието си на 22.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на „Арко фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
2. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Индустриален Холдинг – България” АД, гр. София, в размер на 30 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 77 400 643 лева на 107 400 643 лева чрез конвертиране на облигации в акции. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Изпраща писмо до „Захарни заводи” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации.
 
4. Изпраща писмо до „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до „Сирма Груп Холдинг“ АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
6. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Актива Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Актива Високодоходен фонд” и „Актива Балансиран фонд”.
 
7. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Експат Глоубъл Екуитис”,  „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ и „Експат Бондс“.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Булброкърс” ЕАД (с предишна правно-организационна форма „Булброкърс” АД) с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявения от дружеството частичен отказ от лиценз съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
9. Приема да спазва в надзорната практика на Комисията за финансов надзор Насоки за сътрудничество между органите съгласно членове 17 и 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
 
10. Вписва актуализиран проспект на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд“, заявен за вписване в регистъра на КФН от управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД.
 
11. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аларик кепитъл“  АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с вписване в регистъра на КФН на актуализирани проспекти на договорните фондове „Аларик – глобални суровини“ и „Аларик – хибриден депозит“.
 
12. Вписва актуализирани проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „Реал финанс балансиран фонд“ и „Реал финанс високодоходен фонд“, заявени за вписване в регистъра на КФН от  управляващо дружество „Реал финанс асет мениджмънт“ АД.
 
13. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции, емитирани от „Екотаб“ АД и „Пангеа“ АД.
 
14. Одобрява Михаела Красимирова Станимирова за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД.
 
15. Одобрява Павлин Деков Петков за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
16. Одобрява Андрей Бойков Александров за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
17. Одобрява Димитър Георгиев Желев за член на Надзорния съвет на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
18. Одобрява Димитър Георгиев Желев за член на Надзорния съвет на ЗАД „Алианц България“ АД.
 
19. Открива производство по заличаване на „Джи Ти Ай Кънсалтинг” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
20. Открива производство по заличаване на „Ес Ти Ай Брокер” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
21. Приема на второ гласуване Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация. (Предстои обнародването му в Държавен вестник.)
 
22. Заличава „Застрахователна Брокерска Къща ИНС КОНСУЛТ” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.

 

Решения от заседание на КФН на 22.05.2018 г.


На заседанието си на 22.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на „Арко фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
2. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Индустриален Холдинг – България” АД, гр. София, в размер на 30 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 77 400 643 лева на 107 400 643 лева чрез конвертиране на облигации в акции. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Изпраща писмо до „Захарни заводи” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации.
 
4. Изпраща писмо до „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до „Сирма Груп Холдинг“ АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
6. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Актива Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Актива Високодоходен фонд” и „Актива Балансиран фонд”.
 
7. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Експат Глоубъл Екуитис”,  „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ и „Експат Бондс“.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Булброкърс” ЕАД (с предишна правно-организационна форма „Булброкърс” АД) с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявения от дружеството частичен отказ от лиценз съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
9. Приема да спазва в надзорната практика на Комисията за финансов надзор Насоки за сътрудничество между органите съгласно членове 17 и 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
 
10. Вписва актуализиран проспект на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд“, заявен за вписване в регистъра на КФН от управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД.
 
11. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аларик кепитъл“  АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с вписване в регистъра на КФН на актуализирани проспекти на договорните фондове „Аларик – глобални суровини“ и „Аларик – хибриден депозит“.
 
12. Вписва актуализирани проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „Реал финанс балансиран фонд“ и „Реал финанс високодоходен фонд“, заявени за вписване в регистъра на КФН от  управляващо дружество „Реал финанс асет мениджмънт“ АД.
 
13. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции, емитирани от „Екотаб“ АД и „Пангеа“ АД.
 
14. Одобрява Михаела Станимирова за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД.
 
15. Одобрява Павлин Петков за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
16. Одобрява Андрей Александров за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
17. Одобрява Димитър Желев за член на Надзорния съвет на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
18. Одобрява Димитър Желев за член на Надзорния съвет на ЗАД „Алианц България“ АД.
 
19. Открива производство по заличаване на „Джи Ти Ай Кънсалтинг” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
20. Открива производство по заличаване на „Ес Ти Ай Брокер” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
21. Приема на второ гласуване Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация. (Предстои обнародването му в Държавен вестник.)
 
22. Заличава „Застрахователна Брокерска Къща ИНС КОНСУЛТ” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.