Решения от заседание на КФН от 30.06.2005 г.

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Радино” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционния посредник ФК “Евър” АД, гр. София, на акции на “Крамекс” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

 2. Отнема правото на “София Инвест Брокеридж” АД, гр. София, да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.

 3. Прие на първо четене проект на Правилник за устройството и дейността на фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

 4. Прие на първо четене проект на Наредба за вътрешната информация и вътрешните лица, за недобросъвестната търговия и манипулиране на пазара на ценни книжа. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

 5. Прие на първо четене проект на Кодекс за застраховането. Проектът ще бъде изпратен на заинтересованите страни за съгласуване и публикуван на интернет страницата на комисията.

 6. Издаде лицензия за доброволно здравно осигуряване на  “Здравноосигурителен институт” АД (в процес на учредяване), гр. София.
Лицензията дава право за предлагане на 3 здравноосигурителни пакета :
– болнична медицинска помощ,
– извънболнична медицинска помощ
– подобряване на здравето и предпазване от заболяване

 7. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди. Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.

 8. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Й.С. Михайлов” ЕООД, гр. Бургас, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Бенч Марк Финанс” АД, гр. София, на акции на „Монолит – Стил” АД, гр. Бургас, от останалите акционери на дружеството.

 

Приложена е принудителна административна мярка на „Ютекс Холдинг” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на „Ютекс Холдинг” АД, гр. София да предложи на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.07.2005 г., да не гласува точка 7 от дневния ред със следното съдържание: „овластяване на лицата, управляващи и представляващи дружеството, да сключват сделки по чл. 114 от ЗППЦК."

Пълния текст на решение 416 може да намерите в раздел "Документи".

 

Отписва се

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас от регистъра на публичните дружества, воден от КФН

Пълния текст на решение 414 може да намерите в раздел "Документи".

Илиян Кършев е одобрен за член на съвета на директорите на “ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА – ЗДРАВЕ” АД.

Управление "Застрахователен надзор" одбри  Илиян Кършев за член на съвета на директорите на “ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА – ЗДРАВЕ” АД.


Пълния текст на решение 412 може да намерите в раздел "Документи".

ЖЗК “ДСК ГАРАНЦИЯ” АД получи допълнително разрешение за извършване на нов вид застраховка

Управление "Застрахователен надзор" даде  допълнително разрешение на ЖЗК “ДСК ГАРАНЦИЯ” АД, ГР. СОФИЯ да извършва нов вид застраховка по раздел і, т. 2 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането –“Женитбена и детска застраховка”.

Пълния текст на решение 411 може да намерите в раздел "Документи".

 

„Пенсионно-осигурителна компания Доверие” АД е одобрена за член на съвета на директорите на “Булстрад – здравно осигуряване” АД

Управление "Застрахователен надзор" одобри  „Пенсионно-осигурителна компания Доверие” АД за член на съвета на директорите на “Булстрад–здравно осигуряване” АД.
Янко Димитров Янков е одобрен за представител на „Пенсионно-осигурителна компания Доверие” АД в съвета на директорите на „Булстрад – здравно осигуряване” АД.

Пълния текст на решение 413 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са промени в устава на инвестиционно дружество от отворен тип „АДВАНС ИНВЕСТ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промените в устава на инвестиционно дружество от отворен тип „АДВАНС ИНВЕСТ” АД
Пълния текст на решение 410 може да намерите в раздел "Документи".

Румен Цанков получи разрешение да придобие пряко 50 000 акции от капитала на “Маклер–2002” АД, гр. Пловдив

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на Румен Цанков да придобие последващо пряко 50 000 акции от капитала на “Маклер–2002” АД, гр. Пловдив

Пълния текст на решение 407 може да намерите в раздел "Документи".

“Метаконсулт БГ” ЕООД получи одобрение да придобие 500 000 акции от капитала на “Инвестиционна и финансова компания 7М” АД, град София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “Метаконсулт БГ” ЕООД да придобие 500 000 акции от капитала на “Инвестиционна и финансова компания 7М” АД, град София.

Пълния текст на решение 406 може да намерите в раздел "Документи".

Решения от заседание на КФН от 22.06.2005 г.

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Й. С. Михайлов”  ЕООД, гр. Бургас за закупуване чрез инвестиционен посредник „Бенч Марк Финанс” АД”, гр. София на акции на „Монолит – стил” АД, гр. Бургас от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърждава проспект за  вторично публично предлагане на 2000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, свободно прехвърляеми, безналични, обезпечени ипотечни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка една, плаващ лихвен процент, определяем на базата на 6-месечния Euribor плюс фиксирана  надбавка от 3.9% като минималната стойност на купона е 6.9%, с падеж до 60 месеца от датата на издаване на един клас, емитирани  от „ Стопанска и инвестиционна банка” АД.
Вписва емисията в публичния регистър, воден от КФН.

3. Вписва в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисия от 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми  акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Актив Пропъртис” АДСИЦ.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за одобряване на Обща методика за ликвидация на щети по застраховка „Гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства.
Проекта на Наредбата ще бъде съгласуван със заинтересованите институции и публикуван на интернет страницата на КФН.

5.. Прие указания относно прилагането на чл. 21 от Наредба  № 18/10.11.2004 г. на КФН за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането. Те са във връзка с тълкувания и пояснения за попълването на контролния талон, за мястото и начина за залепването на стикера, удостоверяващ наличието на сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”  Указанията ще се публикуват на Интернет-страницата на КФН..