Решения от заседание на КФН от 31 януари 2013 г.

На свое заседание от 31 януари 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Арго – инвест” АД, по искане на дружеството.

2. Вписва емисия акции, издадени от ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД. Емисията е в размер на 403 916 броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност 10 лв., в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 27435420 лв. на 31474580 лв., поради извършено преобразуване чрез вливане на ЗК „Български имоти” АД в ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД.

3. Вписва „Тексим Банк” АД, гр. София,  като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. КФН вписва емисия акции, издадени от „Тексим Банк” АД. Емисията е в размер на 27 995 036 лева, разпределена в 27 995 036  броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване стартира оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции

По време на тристранните дискусии между Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент (Триалог) по отношение на директивата Омнибус 2 бе взето решение за провеждането на оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции. По искане на участниците в Триалога техническата оценка ще бъде извършена от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) в сътрудничество с националните надзорни органи.

Провеждането на оценката има за цел да се изследват ефектите от прилагането на различни елементи от пакета от мерки върху потребителите, (пре)застрахователите, надзорните органи и финансовата система като цяло.

На 28 януари 2013 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) стартира оценката на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции (LTGA).

На интернет страницата на EIOPA – https://eiopa.europa.eu, в раздел Consultations, QIS, Insurance, Long-term guarantees assessment е публикуван пълният пакет от документи, касаещ провеждането на оценката на въздействието (https://eiopa.europa.eu/consultations/qis/insurance/long-term-guarantees-assessment/index.html), който включва:

–         технически спецификации;

–         помощни материали, примери и приближения;

–         таблици за отчитане;

–         качествени въпросници;

–         въпроси и отговори;

–         обща информация.

Открита е процедура по въпроси и отговори, съгласно която участниците ще имат възможност да отправят запитвания. В тази връзка застрахователите, участващи в оценката на въздействието, могат да използват създадения за тази цел електронен адрес – ltgaQandA@fsc.bg, като попълнят съответния шаблон, качен на интернет страницата на EIOPA.

Необходимо е застрахователите, участващи в оценката на въздействието, да изпратят резултатите си на Комисията за финансов надзор до 31 март 2013 г.

Одобрени са изменения в правилниците на УПФ “Пенсионноосигурителен институт” и ППФ “Пенсионноосигурителен институт”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление «Осигурителен надзор», одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Пенсионноосигурителен институт” и Професионален пенсионен фонд “Пенсионноосигурителен институт”.

Пълният текст на решения № 55 – УПФ / 18.01.2013 г. и № 56 – ППФ / 18.01.2013 г. можете да намерите в раздел  “Административни документи” –  “Решения”.

Решения от заседание на КФН от 25 януари 2013 г.

На свое заседание от 25 януари 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Вива Телеком България” ЕАД, гр. София, за закупуване на акции на „Българска телекомуникационна компания” АД , гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от Любомир Мирчев и Таньо Танев за закупуване на акции на „Джерман-София” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява замяната на банката – депозитар на „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ – „Банка ДСК” ЕАД с „Юробанк България” АД, съгласно взето решение на проведено на  9 януари 2013 г. заседание на СД на „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ, гр. София.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изискванията към възнагражденията в застрахователните и презастрахователните дружества, дружествата за допълнително социално осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните дружества от отворен тип и публичните дружества. С наредбата се въвеждат изискванията на Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги и Препоръка 2009/385/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар. Наредбата отменя Наредба № 43 от 27.07.2011 г. за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества (обн., ДВ, бр. 61 от 9.08.2011 г.).

Проектът на наредба е публикуван в раздел „Нормативна уредба”, „Обществени  консултации” за съгласуване със заинтересованите страни.

 

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2010 г. до 28.12.2012 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,40 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2010 г. до 28.12.2012 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,66 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3,40 на сто, а за ППФ съответно е 3,66 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 58-УПФ и № 59-ППФ от 22.01.2013 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Заедно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове се обявяват и данните за годишната доходност за 2012 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2012 г. на универсалните пенсионни фондове е 7,47 на сто, на професионалните фондове е 7,08 на сто и на доброволните фондове е 8,05 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2012 г. може да намерите тук.

Съобщение до инвестиционните посредници във връзка с промените във формата за предоставяне на информация по чл. 38, ал. 1 от ЗПФИ

Във връзка с публикуваната на интернет страницата на Комисията за финансов надзор форма на „Справка, съгласно изискването на чл. 25, параграф 3, последно изречение от Директива 2004/39/ЕО (MiFID), както и чл. 14 параграф 1 от Регламент 1287/2006. за сключените от ИП сделки с финансови инструменти”, по която инвестиционните посредници следва да предоставят информация за сключените сделки, съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и въведените изисквания за идентифициране на лицето, подаващо справката, с посочване на бизнес идентификационен код (BIC), както и идентифициране на пазара, на който са сключени сделките, с посочване на Market Identifier Codes (MIC), Ви информиране за следното:

Инвестиционните посредници, които към настоящия момент не разполагат с издаден BIC код, могат да подадат заявление за издаването му на интернет страницата на SWIFT – www.swift.com в подменю https://www2.swift.com/joiningswift/ или http://www.swift.com/ordering/order_products_and_services/67511/order_a_BIC1.page.

Списък с Market Identifier Codes (MIC) на регулираните пазари е наличен на интернет страницата http://www.iso15022.org/MIC/homepageMIC.htm.

Решения от заседание на КФН от 17 януари 2013 г.

На свое заседание от 17 януари 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от Димитър Луканов и Лукан Луканов  на акции на „Арома козметикс” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „ТЕЦ – Бобов Дол” ЕАД, с. Големо Село.  Емисията е в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, разпределени в 3 500 (три хиляди и петстотин) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от Комисия за финансов надзор.

3. Издава допълнителен лиценз на  „Животозастрахователен институт АД” за  застраховка  „Заболяване” за следните рисковете:

– фиксирани парични суми;

– обезщетения;

– комбинация от горните две.

4. КФН одобрява проект на промени в устава на „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ

5. Вписва емисия акции, издадени от „Зърнени храни България” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 170 785 600 лв. на 195 660 287 лв. поради извършено преобразуване чрез вливане на „Химимпорт груп” ЕАД в „Зърнени храни България” АД. Вписаната емисия е в размер на 24 874 687 (двадесет и четири милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем) броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2012 г.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – ноември 2012 г., възлиза на 1 399 374 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 1,2 % при спад от 0,9 % в края на ноември 2011 г.

Към края на ноември 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1 168 229 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 2,5 % (спад от 1,3 % година по-рано).

В края на отчетния период пазарният дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,6 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,9 % при спад от 1,8 % към края на ноември 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18,8 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита спад от 0,2 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 1,0 % към края на ноември 2011 г.

През периода януари – ноември 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 231 145 хил. лв. при 217 600 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита ръст от 6,2 % при ръст от 1,3 % година по-рано.

Пазарният дял на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на ноември 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г., докато при дела на първите десет компании продължава да се наблюдава обратна тенденция. 

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,5 %. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 6,3 % при спад от 2,4 % към края на ноември 2011 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,3 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на ноември 2012 г. На годишна база се отчита спад премийния приход по този вид застраховка от 7,5 % при ръст от 68 % към края на ноември 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – ноември 2012 г., възлиза на 41 247 хил. лв., с което се отчита ръст от 14,3 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 3,9 % година по-рано.

В сравнение с края на месец ноември 2012 г., пазарният дял на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (33,0 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,8 %). На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета „Възстановяване на разходите” (21,8 %), а спад се отчита единствено по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-25,6 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 194 055 души при 204 948 души към края на ноември 2011 г.

Съобщение относно промяна на срока за внасяне на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор

Във връзка с промени в чл. 27 от Закона за Комисията за финансов надзор (изм. и доп. с ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г.), Комисия за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за внасяне на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки (годиши такси) за 2013 г. изтича на 31 януари 2013 г.

Годишните такси са с размер, определен в тарифа – приета от Министерския съвет, а именно в Раздел II, чл. 2, ал. 1 от Тарифата за таксите, събирани от КФН по ЗКФН, приета с Постановление на Министерски съвет № 126/2011 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2011 г.). Тарифата е публикувана и на интернет страницата на КФН: „Нормативна уредба”/„Тарифи”.

Таксата може да бъде платена на каса в КФН или по банков път. Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат преведени дължимите суми e:

 

                                                      БНБ – ЦУ

                                                      пл. „Ал. Батенберг” № 1

                                                      IBAN    BG95 BNBG 9661 3000 1415 01

                                                      BIC   BNBGBGSD

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнали и установени множество публикации за извършване на инвестиционни услуги и дейности, включително чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти, от дружества, които не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционни посредници, КФН уведомява инвеститорите за следното:

Посочените по-долу дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да предоставят инвестиционни услуги и дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти, а именно:

– Инстафорекс (InstaForex), Русия;

– „Инста София” ООД

Уведомяваме потенциалните инвеститори, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от БНБ и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез клон на територията на Република България. Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

Инвеститорите, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя инвестиционни услуги и дейности на клиенти.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

 

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.