Решения от заседание на КФН от 31 януари 2013 г.

На свое заседание от 31 януари 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Арго – инвест” АД, по искане на дружеството.

2. Вписва емисия акции, издадени от ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД. Емисията е в размер на 403 916 броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност 10 лв., в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 27435420 лв. на 31474580 лв., поради извършено преобразуване чрез вливане на ЗК „Български имоти” АД в ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД.

3. Вписва „Тексим Банк” АД, гр. София,  като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. КФН вписва емисия акции, издадени от „Тексим Банк” АД. Емисията е в размер на 27 995 036 лева, разпределена в 27 995 036  броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.