Съобщение до публичните дружества във връзка с чл. 110, ал. 6 от ЗППЦК

            Във връзка със задължението на публичното дружество (ПД), вменено изрично съгласно чл. 110, ал. 6, изречение второ от ЗППЦК, бе извършена проверка дали съответните дружества са вписали надлежно обстоятелството, че са публични в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерството на Правосъдието.

Проверката обхваща партидите на всички поднадзорни на Комисията за финансов надзор публични дружества.

От извършената проверка се установява, че към настоящия момент над 200 дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, не са предприели необходимите действия по изпълнение на задължението си по чл. 110, ал. 6 от ЗППЦК и не са вписали обстоятелството, че са публични дружества в Търговския регистър.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 6 от ЗППЦК, в седемдневен срок от възникването си, публичното дружество е длъжно да заяви за вписване в Търговския регистър обстоятелството, че е публично. Това изискване е въведено както с цел защита на интересите на третите лица, извършващи справки по партидата на дружеството в Търговския регистър, така и с цел своевременно извършване на проверка за изпълнението на особените изисквания на специалния закон – ЗППЦК – от страна на длъжностните лица в Търговския регистър при вписване на обстоятелства относно публичните дружества.

          Спрямо всички публични дружества неизпълнили задължението си по чл. 110, ал. 6 от ЗППЦК ще бъдат открити производства по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 221, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.