Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване стартира оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции

По време на тристранните дискусии между Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент (Триалог) по отношение на директивата Омнибус 2 бе взето решение за провеждането на оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции. По искане на участниците в Триалога техническата оценка ще бъде извършена от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) в сътрудничество с националните надзорни органи.

Провеждането на оценката има за цел да се изследват ефектите от прилагането на различни елементи от пакета от мерки върху потребителите, (пре)застрахователите, надзорните органи и финансовата система като цяло.

На 28 януари 2013 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) стартира оценката на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции (LTGA).

На интернет страницата на EIOPA – https://eiopa.europa.eu, в раздел Consultations, QIS, Insurance, Long-term guarantees assessment е публикуван пълният пакет от документи, касаещ провеждането на оценката на въздействието (https://eiopa.europa.eu/consultations/qis/insurance/long-term-guarantees-assessment/index.html), който включва:

–         технически спецификации;

–         помощни материали, примери и приближения;

–         таблици за отчитане;

–         качествени въпросници;

–         въпроси и отговори;

–         обща информация.

Открита е процедура по въпроси и отговори, съгласно която участниците ще имат възможност да отправят запитвания. В тази връзка застрахователите, участващи в оценката на въздействието, могат да използват създадения за тази цел електронен адрес – ltgaQandA@fsc.bg, като попълнят съответния шаблон, качен на интернет страницата на EIOPA.

Необходимо е застрахователите, участващи в оценката на въздействието, да изпратят резултатите си на Комисията за финансов надзор до 31 март 2013 г.