Решения от заседание на КФН от 30.11.2007 г.

На свое  заседание от 30.11.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции на от „Зърнени Храни България” АД  в размер на до 42 696 000 броя акции и за допускане до борсова търговия на 170 785 600 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството. „Зърнени Храни България” се вписва като публично дружество.
Основната сфера на дейност на „Зърнени Храни България” АД   е свързана с пазара на зърно и маслодайни култури, както и производството на растителни масла. Емитентът притежава зърнобази, съоръжения за маслодобив, рафинерия и е в процес на изграждане на инсталация за биодизел.
Основен акционер на дружеството е „Химимпорт” АД с 53.96% от капитала, а заедно с акциите, притежавани от свързани лица (включително ПОАД „ЦКБ Сила” АД,  ПОАД „Съгласие”, ЦКБ) – пряко и непряко притежава около 66% от капитала на „Зърнени Храни България” АД.
 „Зърнени Храни България” АД   е с двустепенна система на управление. Членове на Надзорния съвет са „Химимпорт” АД, „ЦКБ Груп асет мениджмънт” АД, „Финанс консултинг” АД. В управителния съвет влизат Любомир Чакъров, Райна Кузмова, Георги Костов,  Чавдар Трифонов, Христо Чираков. Изпълнителни директори на дружеството са  Георги Костов и Чавдар Трифонов.
Водещ мениджър на емисията е „ЦКБ” АД

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на издадени от “Б. Л. Лизинг” АД емисия облигации. Емисията е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с лихвен купон в размер на 3-месечен EURIBOR + 4%, платими на всеки три месеца, изчисляван и дължим върху непогасената част от главницата по облигационния заем, с дата на издаване – 25.07.2007 г. и дата на падеж – 25.07.2012 г.

Утвърдени са изменения в образеца на справка по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК, които инвестиционните посредници представят ежемесечно в КФН и Фонда за компенсиране на инвеститорите

Във връзка с влезлия в сила Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и изменения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), проф. Милчо Стоименов – заместващ заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” със  Заповед № 333 от 28.11.2007г. утвърди изменения в образеца на справка по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК, които инвестиционните посредници  представят ежемесечно в КФН и Фонда за компенсиране на инвеститорите, за клиентските активи, които инвестиционният посредник  държи, администрира или управлява за сметка на клиентите във връзка с предоставени от него услуги по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ.
Считано от 01.12.2007 г. инвестиционните посредници следва да подават по електронен път в КФН информация съгласно утвърдения образец.
Образците на справките може да намерите в раздел „Документи” – „Форми и образци на документи”.

Утвърдени са изменения в образеца на Справка за дохода от инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Г-н Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди изменения в образеца  на Справка за дохода от инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
От началото на финансовата 2008 г. пенсионноосигурителните дружества трябва да представят по електронен път в КФН  информация, съгласно утвърдения образец.

Пълният текст на решение 1567 може да намерите в раздел "Документи".
Образеца на справката може да намерите в раздел "Документи”, „Форми и образци на документи”.

Пламен Ялъмов е одобрен за член на СД и изпълнителен директор на ЗПАД „Алианц България” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Пламен Ялъмов за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на  Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “Алианц България” АД, гр. София.
Решение 1570 може да намерите в раздел „Документи”.

КФН и БФБ ще дарят специализиран продукт за обучение по борсова търговия на водещи университети в България

Комисията за финансов надзор и «Българска фондова борса – София» АД  организират среща с прeдставители на водещите университети в България, на която като  дарение ще им бъде предоставен специализиран онлайн софтуерен продукт за Професионална и Образователна Подготовка в сферата на финансовите пазари и инвестирането в ценни книжа, наречен „Онлайн подготовка за инвестиране в ценни книжа”. Основното предназначение на продукта е да подмогне  изграждането на финансова култура и придобиване на първоначален практически опит в областта на капиталовите пазари и борсовата търговия с ценни книжа.

Дарението ще бъде връчено на 29 ноември 2007 г. , 14 часа, в залата на КФН, ул. «Шар планина» №33.

 

Решение от заседание на КФН от 28.11.2007 г.

На свое  заседание от 28.11.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на  “КТБ Асет Мениджмънт”  АД. Основни акционер в дружеството са „Корпоративна търговска банка” АД с 51% от капитала, „Тераджуни” ЕООД с 16.33%, Орлин Русев с 16.34% и Траян Кършутски с 16.33%. Председател на СД и изпълнителен директор е Траян Кършутски.
“КТБ Асет Мениджмънт”  АД следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал за учредяването му е изцяло внесен.

2. Одобри търгово предложение от “Драфт” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД на акции на “ЕАЗ” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 3.78 лв.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции на “Агро Финанс” АДСИЦ. Емисията е в размер на 16 137 954 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.20 лв. всяка. Емисията акции ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

 

„Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД получи одобрение да придобие 68 % от капитала на „ЗД Евро инс” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което одобри придобиването на 68% от капитала на Застрахователно дружество “Евро инс” АД от „Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД.
Максималният срок за извършване на придобиването на акционерното участие е определен до 26 май 2007 г.
Решение 1559 е публикувано в раздел „Документи”.

“РЕС ПРОДЖЕКТС” ООД и „АЛЕКСАНДЪР БРОКЕР” ЕООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва   “РЕС ПРОДЖЕКТС” ООД, София и „АЛЕКСАНДЪР БРОКЕР” ЕООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решенията 1561 и 1562 са публикувани в раздел „Документи”.

Действия на КФН по постъпили жалби от осигурени лица за нарушения на нормативната уредба при смяна на пенсионен фонд през трето тримесечие на 2007 г.

За  периода от 01.01.2007 г. до 23.11.2007 г. в КФН са регистрирани общо 91 жалби от осигурени лица, свързани с оплаквания за нарушения на процедурата по промяна на участие, регламентирана в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН. По-големият брой от жалбите са регистрирани през периода 01.10.2007 до 23.11.2007 г. –  67 жалби от осигурени лица /2 от които колективни – подписани от 21 лица/, всички свързани с протеклата през третото тримесечие на 2007 година процедура по промяна на участие.  Основните групи оплаквания на лицата са относно:
 – подадени без тяхно знание и съгласие, нотариално заверени заявления за промяна на участие – 54 жалби;
 – подведени да подпишат заявления за промяна на участие – 3 жалби;
 – подписани заявления за промяна на участие, като подписът върху първия екземпляр не е положен пред нотариус, но заявленията са нотариално заверени – 3 жалби;
 – отказали се от намерението за промяна на фонда за допълнително пенсионно осигуряване – 2 жалби;
 – други оплаквания – 5 жалби.
  Значителен брой от жалбите, съдържащи оплаквания, че от името на осигурените лица и без тяхното знание и съгласие са подадени нотариално заверени заявления са от лица, живеещи в района на с. Банево, обл. Бургас и на с. Присад, обл. Добрич. Заявленията на лицата са подадени до „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД и до ПОК „ДСК Родина” АД. Във връзка с извършените от КФН проверки по тези жалби двете пенсионноосигурителни дружества, чиито осигурителни посредници са работили на територията на посочените населени места ни уведомиха, че са прекратили договорните си отношения с тях, като „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД е прекратило и процедурата по промяна на участие на всички осигурени лица, подали жалби до дружеството, чиито заявления са заверени в с. Банево, обл. Бургас.
 КФН извършва проверки и изпраща отговори до лицата по всички постъпили жалби. КФН e изпратила повече от 30 сигнала до органите на прокуратурата за всички случаи, при които осигурени лица твърдят, че не са подписали заявления за промяня на участие и/или осигурителни договори, а такива са подадени от тяхно име. Изпратени са  сигнали до окръжните прокуратури в Бургас, Добрич, Хасково, Сливен, Плевен, Благоевград, Варна и София.
За разпространено писмо, с което се обещават специални привилегии на осигурени лица при и по повод промяната на участие и прехвърляне на средствата, в нарушение на чл. 1а от Наредба № 3 от 24.09.2007 г. на КФН,  на ПОАД „ЦКБ Сила” АД беше съставен акт за установяване на административно нарушение. 
 Във връзка с жалби на лица, в които се твърди, че за получаване на кредит от банка осигурено лице  е трябвало да подпише заявление за промяна на участие и да сключи осигурителен договор, както и във връзка със сигнали, че при подписване на заявление за промяната на участие на осигурени лица са предлагани банкови карти с внесена в тях сума в размер на 20 лева, КФН извършва проверки и ще оповести резултатите след тяхното приключване.

Редовната среща на инвестиционната общност с домакин КФН ще се проведе на 29 ноември

Редовната ежемесечна среща на инвестиционната общност с домакин КФН ще се проведе на 29 ноември 2007 г. (четвъртък) от 11 ч. в Комисията за финансов надзор, ул. „Шар планина” № 33.

Вашите въпроси и предложения за теми за дискусия можете да изпращате на следния електронен адрес: diskusia@fsc.bg